سامانه استعداد درخشان
سامانه یکپارچه آموزش مداوم
سامانه تسهیلات ارزی و غیرارزی
سامانه ارزشیابی دانش آموختگان
سامانه انتقال دانشجویان
سامانه دانش آموختگان
سامانه انصراف از تحصیل
سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان داخل
جذب هیات علمی
پورتال شاهد و ایثارگر
سامانه انتخابات الکترونیک
سیستم جامع مدیریت اطلاعات معاونت آموزشی
سامانه گسترش دانشگاههای علوم پزشکی
سامانه بورسیه تحصیلی داخل
سامانه يكپارچه آموزش دستياری (سيادت)
سامانه ثبت درخواست تعهدات دندانپزشكان
سامانه توزيع نيروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی
سامانه مركز ملی مهارتی و حرفه‌ای
سامانه المپياد علمی دانشگاههای علوم پزشكی
سامانه انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر