دکتر حسین صادقی شجاع
فیزیولوژی علوم پزشکی تبریز

دوره تصدی : 1364-1366
دکتر فریدون نوحی
بیماریهای قلب و عروق علوم پزشکی ایران

دوره تصدی : 1368-1368
دکتر رضا ملک زاده
بیماریهای گوارش و کبد علوم پزشکی تهران

دوره تصدی : 1368-1369
دکتر محمدرضا فرتوک زاده
چشم پزشکی علوم پزشکی ایران

دوره تصدی : 1369-1371
دکتر فریدون نوحی
بیماریهای قلب و عروق علوم پزشکی ایران

دوره تصدی : 1371-1372
دکتر محمد پژوهی
غدد و متابولیسم علوم پزشکی تهران

دوره تصدی : 1372-1376
دکتر عبداله بهرامی
بیماریهای داخلی علوم پزشکی مشهد

دوره تصدی : 1376-1378
دکتر حسین فروتن
بیماریهای گوارش و کبد علوم پزشکی تهران

دوره تصدی : 1378-1379
دکتر عبداله کریمی
بیماریهای کودکان علوم پزشکی شهیدبهشتی

دوره تصدی : 1379-1384
دکتر محمدعلی محققی
جراحی عمومی علوم پزشکی تهران

دوره تصدی : 1384-1386
دکتر بهرام عین الهی
چشم پزشکی علوم پزشکی شهیدبهشتی

دوره تصدی : 1386-1388
دکتر محمدعلی محققی
جراحی عمومی علوم پزشکی تهران

دوره تصدی : 1388-1391
دکتر بهرام عین الهی
چشم پزشکی علوم پزشکی شهیدبهشتی

دوره تصدی : 1391-1392
دکتر سید امیرمحسن ضیایی
ارولوژی علوم پزشکی شهیدبهشتی

دوره تصدی : 1392-1393
دکتر باقر لاریجانی
غدد و متابولیسم علوم پزشکی تهران

دوره تصدی : 1394-1398