قوانین و مقرراتدبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی
دبیرخانه شورای آموزش داروسازی
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی
دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
دبیرخانه شواری گسترش دانشگاههای علوم پزشکی
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی
مرکز امور هیات علمی
دانشجویان و دانش آموختگان داخل
دانشجویان و دانش آموختگان خارج
دانشجویان غیر ایرانی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان