معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیعلی اکبر حق دوست

اطلاعات تماس
 •   شماره تلفن: 81452893 - 81452891
 •   پست الکترونیک : a.haghdoost@behdasht.gov.ir
سوابق علمی
 •   دکترای آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه لندن
 •   کارشناسی ارشد آمار، دانشکده بهداشت دانشگاه لندن
 •   دکترای حرفه ای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
سوابق اجرایی
 •   معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 •   رئیس دانشگاه علوم پزشکی درمانی کرمان از سال 92 تا 96
 •   مشاور وزیر و سرپرست رصدخانه اطلاعات نظام سلامت
 •   عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی از سال 1392
 •   رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
 •   معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 •   رئیس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 •   رئیس هیئت مدیره انجمن سرطان استان کرمان