آقای دکتر علی اکبر حق دوست
معاون آموزشی تلفن تماس:
81452891 - 81452893
آقای دکتر حمید اکبری
مشاور معاون آموزشی تلفن تماس:
81452891 - 81452893
آقای دکتر امیراحمد اخوان
مشاور اجرایی معاونت تلفن تماس:
81452919 - 81452923
خانم دکتر مرضیه مولوی نجومی
دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی تلفن تماس:
81452467
آقای دکتر بهزاد هوشمند
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تلفن تماس:
81452502
آقای دکتر غلامرضا اصغری
دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی تلفن تماس:
81452497
خانم دکتر معصومه جرجانی
دبیر شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصصی تلفن تماس:
81452518
آقای دکتر سیدحسن امامی رضوی
دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پرشکی تلفن تماس:
81452541
آقای دکتر سعید عسگری
مشاور و قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی تلفن تماس:
81452541
آقای دکتر محمدحسین آیتی
دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی تلفن تماس:
81452544
آقای دکتر سیدجلیل حسینی
دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی تلفن تماس:
81452427
آقای دکتر عطاء اله پورعباسی
رئیس اتاق فکر معاونت آموزشی
آقای دکتر امیرحسین ضیائی
مشاور و رئیس شورای مشاوران
آقای دکتر سیدمنصور رضوی
مشاور معاون آموزشی در حوزه برنامه‌ریزی‌های آموزشی
آقای دکتر شهرام یزدانی
مشاور معاون آموزشی و رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
آقای دکتر حسین قنبری
مشاور معاون آموزشی و مسئول روابط عمومی تلفن تماس:
81452904
آقای دکتر جمشید سلام زاده
سرپرست مرکز خدمات آموزشی تلفن تماس:
81452352
آقای دکتر محمد تاج فرد
مدیر کل امور شاهد و ایثارگر تلفن تماس:
81455751
آقای دکتر علی بیداری
مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی تلفن تماس:
81452397
آقای دکتر سعید هاشمی نظری
سرپرست مرکز سنجش آموزش پزشکی تلفن تماس:
66582521
آقای دکتر مصطفی قانعی
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تلفن تماس:
81452290 - 81452300
آقای دکتر سیدعلی حسینی
رئیس مرکز امور هیئت علمی تلفن تماس:
81452309
خانم دکتر پروین پاسالار
مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان
آقای عبدالناصر نوروززاده
مشاور معاونت تلفن تماس:
81452393 - 88576700