حوزه های معاونتدبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
avatar
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی
avatar
دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی
avatar
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
avatar
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
avatar
دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی
avatar
دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی
avatar
دبیرخانه کمیسیون‌ انجمن‌های علمی گروه پزشکی
avatar
دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی
avatar
معاونت اجرایی
avatar
اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی
avatar
اداره کل امور شاهد و ایثارگر
avatar
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
avatar
مرکز سنجش آموزش پزشکی
avatar
مرکز امور هیات علمی
avatar
مرکز خدمات آموزشی
avatar
مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی
avatar
مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان
avatar
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
avatar
امور بین‌الملل معاونت آموزشی
avatar