صفحه حاضر تلاش های همکاران عزیز در راستای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح کلان مناطق آمایشی و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور را بیان می نماید. 

امید است با انتشار اقدامات دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در راستای اجرایی سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی زمینه های استفاده همکاران محترم از تجربیات یکدیگر و حرکت در مسیر اعتلای نظام آموزش عالی کشور بیش از پیش فراهم آید.

- منطقه آمایشی یک
 
منطقه آمایشی دو
 
منطقه آمایشی سه
 
منطقه آمایشی چهار
 
منطقه آمایشی پنجم
 
منطقه آمایشی ششم
 
منطقه آمایشی هفتم
 
منطقه آمایشی هشتم
 
منطقه آمایشی نهم
 
منطقه آمایشی دهم