ترویج، تفهیم و تبدیل مفاهیم به گفتمان، لازمه ورود شبیه‌سازی به عرصه دانش پزشکی است
معاون آموزشی وزارت بهداشت:

ترویج، تفهیم و تبدیل مفاهیم به گفتمان، لازمه ورود شبیه‌سازی به عرصه دانش پزشکی است

در راستای استفاده بهینه از مراکز آموزش مهارت های بالینی برای شبیه سازی و ایجاد مراکز آموزش مهارتی نسل ۲، جلسه مجازی با حضور دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر جغتایی مسئول کار گروه هماهنگی و پیشبرد شبیه سازی در علوم پزشکی، دکتر رضایت رئیس کمیسیون رهیافت همگرایی و روسای مراکز مهارت های بالینی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.

ابلاغ برنامه ملی استفاده از شبیه سازها در آموزش پزشکی تا پایان شهریورماه
مسئول کار گروه هماهنگی و پیشبرد شبیه سازی در علوم پزشکی خبر داد :

ابلاغ برنامه ملی استفاده از شبیه سازها در آموزش پزشکی تا پایان شهریورماه

با هدف آماده سازی دانشجویان برای مواجهه با موقعیت‌های بالینی، افزایش امنیت بیماران و کاهش خطا ها و قضاوت های بالینی پزشکان و پرستاران، شبیه‌سازی آموزشی به عنوان تکنیک و رسانه تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد، در حال توسعه در آموزش پزشکی است.