دانشگاههای علوم پزشکی ایران

نام دانشگاه آدرس سایت
دانشکده علوم پزشکی آبادان http://abadanums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی اراک http://www.arakmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  http://www.arums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  http://www.umsu.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی اسفراین  http://esfrums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://www.mui.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی اهواز http://www.ajums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی ایران http://www.iums.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر http://www.irshums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://www.medilam.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی بابل  http://www.mubabol.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد http://www.nkums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی بم http://www.mubam.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی بهبهان http://www.behums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر http://www.bpums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی تبریز  http://www.tbzmed.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  http://www.thums.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی تربت جام  http://www.trjums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی تهران  http://www.tums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت http://www.jmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی جهرم  http://www.jums.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی خلخال  http://khalums.ac.ir/fa
دانشکده علوم پزشکی خمین  http://khomeinums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی خوی  https://khoyfaculty.umsu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی دزفول  http://www.dums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  http://www.rums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی زابل  http://www.zbmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان http://www.zaums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://www.zums.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی ساوه http://savehums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار http://www.medsab.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی سمنان  http://www.semums.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی سیرجان  http://sirums.ac.ir/index.php/fa/
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود http://www.shmu.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی شوشتر http://shoushtarums.ac.ir/fa/
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد http://www.skums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی http://www.sbmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی شیراز http://www.sums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی فسا http://www.Fums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی قزوین  http://www.qums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی قم  http://www.muq.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://www.kaums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز) http://www.abzums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://www.muk.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی کرمان  http://www.kmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  http://www.kums.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی گراش http://gerums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی گلستان http://www.goums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی گناباد http://www.gmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی گیلان http://www.gums.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی لارستان https://www.larums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://www.lums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://www.mazums.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی مراغه http://mrgums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی نیشابور http://www.nums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان http://www.hums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی همدان http://www.umsha.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج http://www.yums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی یزد http://www.ssu.ac.ir/
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی http://www.uswr.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران http://www.iautmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی ارتش http://ajaums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... http://www.bmsu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی شاهد  http://www.shahed.ac.ir/
 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان http://varastegan.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی مجازی http://www.vums.ac.ir/