معاونت آموزشی

مرکز خدمات آموزشی

 

 

اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

 

 اسامي دانشگاههاي معتبر

 

پيش گفتار

با افزايش تقاضا براي تحصيل يا تكميل تحصيلات در گروه علوم پزشكي در خارج از كشور ،‌هر ساله تعداد زيادي از هموطنان ما جهت تحصيل رهسپار خارج از كشور مي‌گردند. در اين راستا مركز امور دانشجويي با بررسي سطح علمي و آموزشي دانشگاهها و مراكز علمي خارج از كشور ، ليست دانشگاههاي داراي اعتبار جهت تحصيل را اعلام مي‌نمايد تا متقاضيان با انتخاب صحيح محل تحصيل ، در بازگشت به كشور جهت ارزشيابي مدرك تحصيل خود با مشكل مواجه نگردند.

قابل ذكر است ليست دانشگاههاي معتبر با بررسيهاي مستمر كه در اين خصوص به عمل مي‌آيدقابل تغيير است . لذا تغييرات بعمل آمده بصورت اصلاحيه يا مكمل اين مجموعه منتشر مي‌گردد.

 

نكات مهم

·     ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي دانشگاههاي معتبر اعلام شده طبق ضوابط مصوب در شورايعالي ارزشيابي و پس از طرح در كميسيونهاي مربوطه انجام مي‌گردد.

      ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههايي كه بصورت معتبر مشروط ، اعلام شده‌اند به شرح  زير مي‌باشد:

     1. شركت و قبولي در امتحان جامع علوم‌پايه براي رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي (بجز كشور مجارستان )

     2. براي دانشجويان رشته پزشكي قبولي در امتحان پره‌انترني و گذراندن دوره انترني در كشور

     3. براي دانشجويان رشته‌هاي دندانپزشكي و داروسازي شركت در امتحان جايابي و تكميل دوره

     4. دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع عمومي در دانشگاههاي معتبر مشروط كه متقاضي انتقال به داخل كشور مي‌باشند در صورت داشتن ساير شرايط مندرج در آئين‌نامه انتقال ملزم به قبولي در امتحان جامع علوم پايه مي‌باشند.

     5. براي دانشجوياني كه از تاريخ 1/9/2003 در يكي از دانشگاههاي معتبر مشروط در رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و يا داروسازي شروع به تحصيل نمايند ارزشيابي بر اساس شرايط فوق‌الذكرصورت خواهد گرفت كه :

الف : معدل كتبي ديپلم دبيرستان نظام قديم از 15 به بالا و نظام جديد (پيش‌دانشگاهي ) از 16 به بالا باشد.

ب ـ ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربي يا رياضي و فيزيك باشد.

 

·     براي ارزشيابي مدرك مقطع عمومي  دانش‌آموختگان دوره‌هاي اورديناتوري يا اسپيرانتوري در رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي و همچنين براي دانش‌آموختگان رشته‌هاي غير باليني كه مدرك Ph.D اخذ نموده‌اند (از قبيل داروسازي و رشته‌هاي علوم پايه پزشكي شرط شركت و قبولي در امتحان علوم پايه حذف مي‌شود.

·     براي كليه افراديكه از تاريخ اول سپتامبر 2005 تحصيل خود را در يكي از دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه ، بلاروس ، اوكراين، ارمنستان و آذربايجان آغاز مي‌نمايند،  در صورتي كه فقط مدرك اورديناتوري يا اسپيرانتوري داشته باشند ملزم به شركت در امتحان علوم پايه وطي سايرمراحل اعلام شده قبلي مي‌باشند و در صورت داشتن مدرك اورديناتوري و آسپيرانتوري امتحان علوم پايه حذف مي‌شود.

 

     دانش‌آموختگان مقاطع تخصصي رشته‌هاي پزشكي دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين،  آذربايجان و ارمنستان پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع عمومي جهت ارزشيابي مقطع تخصصي مكلف به شركت در امتحانات ورودي دستياري پزشكي و در صورت كسب 60% نمره بالاترين نمره اخذ شده در امتحان پذيرش دستياري مدرك تخصصي مورد ارزشيابي و كسري دوره تخصصي جهت تكميل دوره تعيين خواهد شد.

     مدرك دانش‌آموختگان مقطع Ph.D رشته‌هاي داروسازي ، علوم‌پايه پزشكي و بهداشت پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع قبلي (ليسانس، فوق‌ليسانس و يا دكتراي عمومي گروه پزشكي) بر اساس سيستم نظام آموزشي بصورت دكتراي پژوهشي يا دكتراي تخصصي ارزشيابي خواهد شد.

     با توجه به طول و عرض دوره‌هاي تخصصي (باليني ، غير باليني و Ph.D ) در دانشگاههاي كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين، آذربايجان ، ارمنستان  و عدم همحواني با دوره‌هاي تخصصي داخل كشور، امكان انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌هاي تخصصي علوم پزشكي از دانشگاههاي كشورهاي مذكور به دانشگاههاي داخل كشور وجود ندارد.

 

     6.  شرايط اختصاصي انتقال در مقاطع كارداني ، كارشناسي و دكتراي عمومي به شرح ذيل مي‌باشد:

 

      ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين كل پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد متقاضي نبايد براي انتقال به دوره‌هاي كارداني از 12 و دوره‌هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته كمتر از 14 باشد.

      ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه متقاضيان انتقال ديپلمه نظام قديم در مقاطع دكتراي عمومي ( پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) نبايد كمتر از 16 و ميانگين كل پايان‌ دوره پيش‌دانشگاهي ديپلمه‌هاي نظام جديد نبايد كمتر از 17 باشد.

      ميانگين نمرات پايان مقطع كارشناسي براي متقاضيان انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته نبايد كمتر از 15 باشد.

      حداقل واحد گذرانده شده يا معادل آن در نظام تحصيلي سالانه و حداقل ميانگين قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصيلي به شرح ذيل است:

الف ـ براي انتقال در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 18 واحد درسي يا يك نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ب ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي پيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 36 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ج ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشجو بايد حداقل 16 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

د ـ براي انتقال در مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) دانشجو بايد حداقل 72 واحد درسي در نظام واحدي يا 4 نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

1-  شرايط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دوره دستياري خارج از كشور به يكي از دانشگاههاي داخل كشور به شرح ذيل مي‌باشد:

       دارا بودن مدرك دكتراي عمومي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

       گذراندن حداقل نيمي از دوره دستياري در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستياري در داخل كشور) در يكي از دانشگاههاي مورد تاييد كه انتقال در دوره دستياري از آن دانشگاه توسط شورايعالي ارزشيابي مدارك، مجاز اعلام گرديده است.

      شركت در امتحان دستياري داخل كشور و كسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد در همان رشته و همان سال در آن دانشگاه.

      تعيين سطح دستياري پس از امتحانات علمي و عملي

 

ليست دانشگاههاي معتبر دركشورهاي

 

دانشگاههاي مورد تائيد در كشور آرژانتين

       دانشگاه  دولتي بوئنوس آيرس Universidad Buenos Aires

       دانشگاه كوردوبا   Universidad National De Cordoba

       دانشگاه خصوصي السالوادور Universidad Del Salvador (University of the Saviour)

 

دانشگاه مورد تائيد دركشور آذربايجان

* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد

         دانشگاه پزشكي آذربايجانAzerbaijan Medical University

 

دانشگاههاي مورد تائيددر كشور آفريقاي جنوبي

      دانشگاه ويت واترسرند  University of Witwatersrand (wits)

      دانشگاه ناتال University of Natal

      دانشگاه كيپ تاون Cape Town University

      دانشگاه پرتوريا University of Pretoria 

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  آلمان

      دانشگاه گوتينگن George August Gottingen

       دانشگاه آخن Rheinisch-Westfalische Technische Hochshule-AACHEN

·      دانشگاه آزاد برلين  Freie Universitat Berlin

·      دانشگاه بوخوم Ruhr-Universitat Bochum

·      دانشگاه بن  Rheinish Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn

·      دانشگاه دوسلدورف  Universitat Dusseldorf

·      دانشگاه اسن University Essen

·      دانشگاه فرانكفورت Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt

·      دانشگاه فرايبورگ  Albert Ludsig Universitat Freiburg

·      دانشگاه هانوور  Universitat Hannover

·      دانشگاه هايدلبرگ Ruprech-karls Universitat Heidelberg

·      دانشگاه كيل  Christian-Albrechts Universitat zu Kiel

·      دانشگاه  مونيخ  Ludwig-Maximilians Universitat Munchen

·      دانشگاه مونستر  Wetfalische Wilhdms Universitat Munster

·      دانشگاه ماربورگPhilipps - Universitat Marburg

·      دانشگاه ورتز بورگ   Bayerische –julius-Maxilions Universitat wurtzburg

·      دانشگاه ارلانگن  Erlangon Universitat

·      دانشگاه هامبولت  Humboldt University

·      دانشگاه هامبورگ Universitat Hamburg

 دانشگاه ماينس University Johannes Gutenberg, Mainz

دانشگاه مونيخ Ludwig-Maximilians University Munchen

دانشگاه بيلفلد University Bielefeld

دانشگاه توبينگن Eberhard Karls University tubingen (University of Tubingen)

دانشگاه Techniche Universitat Munchen

دانشگاه سارلند Universitat Des saarlandes

دانشگاه گيسن Justus-Liebig universiat Giessen

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  آمريكا

     دانشگاهها و رشته هاي مورد تاييد بر اساس گزارش گورمن(Gorman Report)  و كتاب  (Higher Education Directory) مورد تائيدوزارت فرهنگ و رفاه آمريكا مي باشد.

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  اتريش

      دانشگاه وين Universitat Wien (Vienna University)

      دانشگاه گراتس Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University)

 

 دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  اردن

       دانشگاه علوم و تكنولوژي اردن  Jordan University of Science and Technology

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  ارمنستان

* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد

       دانشگاه دولتي ايروان  Yerevan State Medical University (Mkhitar Heratsi)

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اسپانيا

       دانشگاه دولتي  بارسلونا   Universidad De Barcelona

       دانشگاه گرانادا  Universidad De Granada

       دانشگاه كامپلوتنس مادريد Universidad Autonoma De Madrid

       دانشگاه اتونوما مادريد  Universidad Autonoma De Madrid

       دانشگاه والنسيا Universidad De Valencia

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  استراليا

        دانشگاه سيدني The University of Sydney

        دانشگاه ولونگونگ   The University of Wollongong

        دانشگاه كوئينزلند  The University of Queensland

        دانشگاه آدلايد The University of Adelaide

        دانشگاه نيوسات ولز The University of New South Wales

        دانشگاه ملبورن The University of  Melbourn

       دانشگاه تاسماني The University of Tasmania

       دانشگاه وسترن استراليا The University of Western Australia

       دانشگاه موناش The University of Monash University

       چارلز استوارت  Charls Sturt University

       دانشگاه QUT  Queensland University of Technology

       دانشگاه فليندرز Flinders University

       دانشگاه نيوكاسل Newcastle University of

       دانشگاه ملي استراليا Australian National University

       كالج طب اورژانس استرالياAustralian College for Emergency Medicine (ACEM)

        دانشكده علوم بيولوژي و تكنولوژي دانشگاه مرداخ  Murdoch

       دانشگاه كرتن Curtin University of technology

       دانشگاه تكنولوژي سيدني University of Technology Sydney (UTS)

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اسلواك

*   اعتباردانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

         دانشگاه كامنيوس در براتيسلاوا   Comenius University of Bratislava

         دانشكده پزشكي مارتين جسينيوس   Martin-Jesenius of Medicine

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  انگلستان

       دانشگاه آكسفورد   Oxford University

       دانشگاه استون   Aston University

       دانشگاه ادين برو   University of Edinburgh

        انستيتو افتالمولوژي   Institute of Ophthalmology

        انستيتو  سلامت كودكان    B.P.M.F (Institute of Child Health )

        دانشگاه استراتكلايد  University of Strathclyde

        انستيتو اعصاب   Institute of Neurology

        دانشگاه بات   University of Bath

        دانشكده هاي پزشكي وابسته به بيمارستانهاي سلطنتي  School of Medicine (Royal Hospitals)

        دانشگاه  بريستول   University of Bristol

        دانشكده پزشكي بيمارستان سنت جورج  St.George’s Hospital Medical School

        دانشگاه  داندي    University of Dundee

        دانشگاه  ريدينگ   University of Reading

       دانشگاه  ساري   University of  Surrey

       دانشگاه  شفيلد   University of Sheffield

       دانشگاه  كنت   University of  Kent

       كالج پزشكي بيمارستان لندن   London Hospital Medical College

       دانشگاه  گلاسكو    University of Glasgow

       دانشگاه  ليستر   University of  Leicester

       دانشگاه ليورپول   University of Liverpool

       دانشكده بهداشت و پزشكي مناطق گرمسيري London School of hygiene and tropical Medicine

       دانشگاه  ناتينگهام    University of Nottingham

       دانشگاه نيوكاسل    University of  Newcastle Upon tyne

       دانشگاه وارويك    University of Warwick

       دانشگاه  كالج لندن   U.C.L (University College of London)

       دانشگاه  يورك   University of  York

       دانشگاه  بيرمنگام   University of  Birmingham

       دانشگاه  دورهام   University of  Durham

·      دانشگاه ساسكس   University of  Sussex

·      دانشگاه  ساتهمپتون   University of  Southampton

·      دانشگاه كمبريج   University of  Cambridge

·      كنيگز كالج لندن King’s College London

·      دانشگاه كارديف  University of  Wales College of Cardiff

·      دانشگاه لانكستر  University of  Lancaster

·      دانشگاه  ليدز  University of  Leeds

·      دانشگاه  منچستر   University of  Manchester

·       كالج پزشكي سلطنتي   Royal  College of Medicine

·      دانشگاه  نورويج  University of  Norwich

·      دانشگاه ولز   University of  Wales

·      دانشگاه  آبردين   University of  Aberdeen

·      امپريال كالج لندن   London  Imperial College

·      دانشگاه اندروز   University of  ST Andrews

·      دانشگاه   ايست انگليا  University of   East Anglia

·      انستتيو تحقيقات سرطان  B.P.M.F (Institute of Cancer research )

·      انستتيو روانپزشكيM.P.M.F

      ·      يوميست  UMIST

      ·      دانشگاه كيل‌ Keel University

·      اتحاديه دانشكدههاي پزشكي و دندانپزشكي

·      United Medical & Dental Schools

·      Heart and Lung Institute School of Pharmacy B.P.M.F National

·       دانشگاه سالفورد   University Salford

·       دانشگاه برونل  University Brunel

·       دانشگاه برادفورد   University Bradford

·       دانشگاه ليورپول جان مورسLiverpool John Moores University

·       دانشگاه لاخ بروLoughborough University

·       دانشگاه ميدل سكسMiddlesex University

      ·       دانشگاه سيتي CITY University

      ·       دانشگاه متروپوليتن London Metropolitan University

      ·       دانشگاه كينگزتون Kingston University

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  اوكراين

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

      دانشگاه دولتي كيف (بوگومولتس)Bogomolets National Medical University

      آكادمي تخصصي پزشكي كيف Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education (P.L. Shupyk)

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  ايتاليا

      مدارك تحصيلي كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ايتاليا با شرايط يكسان طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزشيابي مي باشد.

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  ايرلند جنوبي

      دانشگاه ملي ايرلند National University of Ireland (The Royal College of Surgeons in Ireland)

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ايرلند شمالي

      دانشگاه ملي كوئينز   Queen’s University

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  بلژيك

      دانشگاه آزاد بروكسل Free University of Brussels (Universite Libre De Bruxelies)

      دانشگاه كاتوليك لوون Catholic University of Louvain (katholieke Universite Leuven)

      دانشگاه ليژ Universite De Letat A liege

      دانشگاه گنتUniversity of Ghent

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  بنگلادش

       دانشگاه  داكا University of  Dhaka

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  پاكستان

       دانشگاه  سند University of  Sind

       دانشگاه  كراچي University of  Karachi

       دانشگاه پنجاب (كينگ ادوارد، فاطمه جناح ، علامه اقبال) University of Punjab

       دانشگاه پيشاور University of  Peshawar

       دانشگاه بهاولپور University of  Bahawalpur

       دانشگاه قائد اعظم و كالجهاي وابسته (در صورتيكه دانشگاه اعلام نمايد كالج مربوطه معتبر و وابسته به دانشگاه مي باشد و مدرك از دانشگاه صادر گردد) Quaid-e-Azam University

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  تركيه

      دانشگاه  استانبول (دانشكده هاي جراح پاشا و چاپا)Istanbul University (Cerrah Passa, Capa)

      دانشگاه  حاجت تپه  Hacettepe Universiesi

      دانشگاه آنكارا  Ankara Universitesi

      دانشگاه  آناتولي  Anadolu Universitesi (University of Anatolia)

      دانشگاه  9 ايلول (دوقوز ايلول)Dokuz Eylul Universitesi (9th sept. University)

      دانشگاه غازي   Gazi Universitesi

      دانشگاه اژه Ege University (Aegean University)

      دانشگاه  عثمان غازي  Osmangazi University

      دانشگاه مرمره( مشروط)  Marmara University

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  چك

 * اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

       دانشگاه چارلز در پراگ Charles University, Prague

       دانشگاه چارلز در پلزن Charles University, Faculty of medicine in pilsen

       دانشگاه  هراتس كارلوا Charles University, Hradec Kralove

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  دانمارك

       دانشگاه  آرهوس   Aarhus University

       دانشكده سلطنتي دانمارك ( در رشته داروسازي)Royal Danish School

 

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  روسيه

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

        آكادمي پزشكي مسكو سچينوا (دانشگاه شماره يك مسكو)Moscow I.M.Sechenov Medical Institute

        انستيتو دندانپزشكي مسكو  Moscow Medical Stomatology Institute N.A Semashko

        دانشگاه پزشكي سن پترزبورگ (پاولوف)Sp Pavlov Medical State University

        آكادمي تخصصي پزشكي سن پطرزبورگ st.Petersburg State Medical Academy

        مركز چشم پزشكي فيدروفThe S.N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution

 

دانشگاههاي  مورد تاييد دركشور روسيه سفيد (بلاروس)

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

         آكادمي پزشكي مينسك  Minsk State Medical Institute

         آكادمي تخصصي پزشكي مينسكBelarusian Medical Academy of post Graduate Education (BelMAPO)

 

دانشگاه  مورد تاييددركشور سنگاپور 

      دانشگاه ملي سنگاپور  National University of Singapore

 

دانشگاههاي  مورد تاييد دركشور سوريه 

      دانشگاه دمشق University of Damascus

      دانشگاه حلب University of Aleppo

      دانشگاه تشرين Tishreen University

 

دانشگاههاي  مورد تاييد در كشور سوئد 

      دانشگاه گوتنبرگ  Goteborgs University

      دانشگاه لوند Lund University

      دانشگاه  اپسالا  Uppsala University

      دانشگاه امئو Umea University

      انستيتو كارولينسكا Karolinska Institute

      دانشگاه لينكشاپينگز  Linkopings University

 

دانشگاههاي  مورد تاييد در كشور سوئيس 

       دانشگاه ژنو  Universite De Geneve

       دانشگاه  برن  Universitat Bern

       دانشگاه   لوزان Universite De Lausanne

       دانشگاه  زوريخUniversitat Zurich

       دانشگاه بازل (براي رشته داروسازي  ) Bazel University

 

دانشگاههاي  مورد تاييددر كشور فرانسه 

 كليه دانشگاههاي دولتي و مورد تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي آن كشور معتبر مي باشد.

 

دانشگاههاي  مورد تاييددر كشور فنلاند 

       دانشگاه تامپر University of Tampere

       دانشگاه كوپيو University of Kuoipio

       دانشگاه اولو University of Oulu

 

دانشگاههاي  مورد تاييد دركشور فيليپين   

 براي رشته پزشكي : (تحت بررسي مجدد مي باشد)

            دانشگاه فيلييپن University of the Philippines

      دانشگاه سنتوتوماس University of Santo Tomas

      دانشگاه فارايسترن  Far Eastern University

      دانشگاه ويزاياس  University  of Visayas   

      دانشگاه سنترواسكولار Centro Escolar University

·     دانشگاه ايست University of the East

·     انستيتو پزشكي سيبو Cebu Institute of Medicine Inc

·     دانشكده پزشكي سيبو Cebu Doctor's College

براي رشته دندانپزشكي :

گروه يك :

       دانشكده دندانپزشكي دانشگاه دولتي فيليپينUniversity of the Philippines (UP)

گروه د و :

      دانشگاه سنتر و اسكولار Centro Escolar University

·     دانشگاه ايست University of East

گروه سه :

      دانشگاه فار ايسترن  Far Eastern University

      دانشگاه مركزي مانيل Manil Central University

      دانشگاه بگيوUniversity of Baguio

براي رشته داروسازي:

      دانشگاه سنت توماس   University of Santo Tomas

      دانشگاه سنتر و اسكولار Centro Escolar University

 

دانشگاههاي  مورد تاييددر كشور كانادا   

·         دانشگاه لاوال  Universite Laval

·         دانشگاه مونترال  Universite de Montreal

·         دانشگاه شربروك   Universite de Sherbrooke

·         دانشگاه مانيتوبا   Universite of Manitoba

·         دانشگاه مك مستر  Mc Master University

·         دانشگاه دلهوزي  Dalhousie University

·         دانشگاه وينزور  Windsor University

·         دانشگاه لتبريج  University of Lethbridge

·         دانشگاه ويكتوريا  University of Victoria

·         دانشگاه گوئلف  University  of Guelph

·         دانشگاه بريتيش كلمبيا   University of British Columbia

·         دانشگاه تورنتو   University of Toronto

·         دانشگاه گالگري   University of Calgary

·         دانشگاه اتاوا   University of Ottawa

·         دانشگاه كارلتون   Carleton University

·         دانشگاه آلبرتا   University of Alberta

·         دانشگاه يورك    York University

·         دانشگاه وسترن انتاريو    University of Western Ontario

·         دانشگاه مك گيل   Mc. Gill University

·         دانشگاه واترلو   University of Waterloo

·         دانشگاه كوئين   Queen’s University at Kingston

·         دانشگاه كبك   University of Quebec

 

دانشگاه  مورد تاييددر كشور كره جنوبي   

·         دانشگاه ملي سئول   Seoul National University

 

دانشگاه  مورد تاييددر كشور لهستان   

* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد

·         دانشگاه ورشو   University of Warsaw

 

دانشگاه  مورد تاييددر كشور ليبي   

·         دانشگاه الفاتح   Al-Fateh University

 

دانشگاه  مورد تاييد كشور مالزي 

·         دانشگاه  UPM )University Putra Malaysia )

          دانشگاه  University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)

          دانشگاه  U.M

          دانشگاه U.S.M

 

دانشگاههاي  مورد تاييد كشور مجارستان   

* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

·         دانشگاه پزشكي سملوايز   Semmelweis University  of Medicine

·         دانشگاه پزشكي سگد  Szeged

·         دانشگاه پزشكي پچ   Pecs Medical University

·         دانشگاه  پزشكي دبرسن   Debercen University of Medicine

 

دانشگاه  مورد تاييددر كشور مغرب   

·         دانشگاه محمد الخامس

L’University Mohammad V Souissi (Robat-Marocco)          

 

دانشگاههاي  مورد تاييد كشور نيوزيلند

·          دانشگاه  اكلند   University of Auckland

·          دانشگاه  اتاگو   University of otago

 

 دانشگاههاي  مورد تاييد كشور هندوستان  

·         انستيتو علوم پزشكي ال اينديا  All India Institute of Medical Sciences

·         دانشگاه  بمبئي    University of  Mumbai

·         دانشگاه كلكته   University of Calcutta

·         دانشگاه دهلي   University of Delhi

·         دانشگاه  مدرس  University of Madras

          دانشگاه پزشكي دكتر ام.جي.آر- تاميل نادو، مدرس The tamil Nadu Dr.M.G.R Medical university Madras

·         دانشگاه  پونا   University of pune

·         دانشگاه پنجاب   Pan Jaf University

·         دانشگاه  اليگر  Aligarh Muslim University

·         كالج داروسازي همدردHamdard College of Pharmacy

·         دانشگاه  هندوي بنارس و كالجهاي وابسته Banaras Hindu University

·          Post Graduate Institute of Medical Education and research (Chandigarh) PGI

·         دانشگاه  راجيو گاندي     Rajive Gandi University of Health science

·         دانشگاه  مانيپال Manipal university

·         دانشگاه ميسور University of Mysore

          دانشگاه بنگلور Bangalore University

         دانشگاه جواهر لعل نهرو Jawaharlal Nehro University

 

دانشگاههاي  مورد تاييد در كشور هلند   

      دانشگاه اوترخت   Utrecht University

      دانشگاه نايمخن University Medical Center Nijmegen

      انستيتو سرطان هلند Netherland Cancer Institute

      دانشگاه ايراسموس   Erasmus University Rotterdom

      انستيتو ملي بهداشت عمومي و محيط The National Institute of public Health and the Environment

      دانشگاه  آمستردام Amsterdam University

      دانشگاه واگنينگن Wageningen University

     

دانشگاه  مورد تاييد در كشور هنگ كنگ    

·         دانشگاه هنگ كنگ Hong Kong University

 

دانشگاه  مورد تاييد در كشور يوكسلاوي  

* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد

·         دانشگاه بلگراد University of Belgrade

    مدارك تخصصي صادره از دانشگاه بلگراد غيرمعتبر مي باشد.