پذيرش دستيار دندانپزشكي و Ph.D
 

 منابع آزمون دکتری تخصصی رشته های سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و مواد دندانی سال 1395     23/01/95

 منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1395 (اصلاحيه دوم)    94/08/20

 منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1396     94/08/17

 رفرانس هاي آزمون Ph.D رشته سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي و مواد دندانی سال تحصيلي 95-1394      30/03/94

 منابع آزمون ورودی پذيرش دستیار دندانپزشکی سال 1394    31/06/93

 منابع آزمون Ph.D رشته سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي و مواد دنداني سال تحصيلي 94-1393     22/04/93

 منابع آزمون ورودی دستیاری داندانپزشکی سال 1393

 منابع آزمون پذيرش دستيارِی دندانپزشکی سال 1392       18/05/91 

 منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1391

 منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشكي سال1390    02/06/89

 منابع آزمون PhD مواد دندانی سال 1389     14/05/89

 منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشكي سال 1388