كارشناسي ارشد
 
 کارنامه نهایی آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي پزشكي سال 95-94     30/09/94

 نتایج مرحله تکمیل ظرفیت و استعداد درخشان بدون آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي پزشكي سال 95-94     06/08/94

 مشاهده نتایج آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي پزشكي سال 95-94      11/06/94

 کارنامه علمی آزمون آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي پزشكي      11/04/94

 نتایج تکمیل ظرفیت مرحله دوم اسفند 93 آزمون كارشناسي ارشد سال 94-93     05/12/93

 نتایج تکمیل ظرفیت آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي پزشكي سال 94-93    02/07/93

 اعلام نتایج نهایی آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي پزشكي سال 94-93     03/06/93

 مشاهده پاسخنامه آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي پزشكي سال 94-93     25/05/93

 نتیجه دانشگاه شاهد در آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي پزشكي سال 93-94      15/05/93

 کارنامه علمی آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي پزشكي سال 94-93     24/04/93

 مشاهده نتایج - تکمیل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد سال 93-92       08/07/92

 مشاهده کارنامه آزمون كارشناسي ارشد سال 93-92      08/07/92

 نتیجه آزمون کارشناسی ارشد با پرداخت هزینه شخصی(شهریه) سال 92-91      20/10/91

 نتایج پذیرش متقاضیان استعداد درخشان بدون آزمون كارشناسي ارشد سال 91       12/06/91

 نتایج آزمون كارشناسي ارشد سال 91       12/06/91

 اسامی معرفی شده برای مصاحبه در دانشگاه شاهد آزمون كارشناسي ارشد سال 91     03/05/91

 نتیجه آزمون - تکمیل ظرفیت / کارنامه آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي پزشكي سال 91-90     12/07/90
 نتیجه آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي پزشكي سال 91-90      20/06/920

 مشاهده کارنامه / پاسخنامه آزمون كارشناسي ارشد سال 90-89      20/06/89

 نتایج آزمون كارشناسي ارشد سال 90-89       15/06/89 

 اطلاعيه شماره 18- اسامي پذيرفته شدگان براساس آئين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر كارشناسي ارشد 89-88     21/06/88

 پاسخنامه و فرم اعتراض به كارنامه آزمون كارشناسي ارشد سال 89-88      17/06/88
 كارنامه آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي 88-89       16/06/88
 نتايج آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي 88-89          11/06/88