سال 1392
 

 اطلاعیه مهم در خصوص تعیین محل خدمت پزشکان متخصص      16/06/92 

 محل برگزاري آزمون هاي شفاهي شصتمين دوره دانشنامه تخصصي و بيست و هفتمين دوره فوق تخصصي سال 1392     
92/06/12
 راهنماي آزمون شصتمين دوره دانشنامه رشته هاي تخصصي باليني پزشکي شهريور ماه 1392     12/06/92

 اطلاعیه شماره 2 در خصوص تمدید مهلت ثبت نام، ویرایش و تکمیل مدارک آزمون دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي سال 1392     14/05/92

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی سال جاری رسانیده می شود مهلت ثبت نام جهت شرکت در آزمون تا ساعت 23 روز 23/5/92 تمدید گردید. شایان ذکر است در ایام 22 و 23 /5/92 امکان ویرایش و تکمیل مدارک، فرمهای ثبت نامی نیز وجود دارد.

 
 دستورالعمل اجرائي ثبت نام شصتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصي شهريور ماه 1392    31/04/92

 اطلاعیه ثبت نام شصتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و بیست و هفتمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی(شهریور ماه 1392)    31/04/92

کلیه افراد واجد شرایط ومتقاضی شرکت در آزمون های دانشنامه تخصصی و دانشنامه فوق تخصصی رشته های پزشکی بالینی شهریور ماه 1392 با توجه به مندرجات دستورالعمل آزمون های مربوطه مجاز می باشند از تاریخ 5/5/1392 و 21/5/92 با مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. دستورالعمل آزمون های مذکور در سایت اینترنتی فوق الذکر قابل دسترسی می باشد.