سال ١٣٨٨
 

 اطلاعيه دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي درخصوص نحوه سپردن تعهدات پذيرفته شدگان آزمون دكتري تخصصي سال تحصيلي 89-88        14/11/88

 اطلاعيه تعهدات پذيرفته شدگان آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) سال تحصيلي 89-88      07/11/88
 اطلاعيه در خصوص اعلام اسامي متقاضيان ادامه تحصيل دوره دكتري تخصصي (Ph.D ) سال تحصيلي 89-88 در شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي    07/11/88
 اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) سال تحصيلي 89-88 به همراه پذيرفته شدگان ظرفيت مازاد و استعداد درخشان    07/11/88
 اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول متقاضي ظرفيت مازاد آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي     09/10/88
 اطلاعيه درخصوص اعلام اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودي دوره دكتراي تخصصي رشته‌هاي علوم پايه پزشكي     29/09/88
 برنامه زمان بندي اجراي آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) سال تحصيلي 89-88         02/08/88
 برگه راهنماي داوطلبان شركت كننده در آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت سال تحصيلي 89-88     88/08/02
 اطلاعيه درخصوص دريافت كارت ورود به جلسه آزمون ورودي دوره دكتراي تخصصي (Ph.D) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت سال تحصيلي 89-88        02/08/88
 اطلاعيه شماره 19- درخصوص معرفي افراد واجد شرايط جهت پذيرش بعنوان جايگزين در مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 89-88    88/07/29

 دسته بندي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور    26/07/88

 اطلاعیه در خصوص آيين نامه ظرفيت مازاد پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D ) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت سال تحصيلي 89-88    25/06/88

 قابل توجه متقاضيان ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی Ph.D رشته های علوم پايه پزشکی سال تحصيلی 89-88     16/06/88