دوره چهلم
 

 اطلاعيه در خصوص اعلام نتايج جايگزين مرحله دوم چهلمين دورة آزمون پذيرش دستيار تخصصي     20/08/92

بدينوسيله به اطلاع كليه افراد معرفي شده واحد شرايط جايگزيني دوم چهلمين دورة آزمون پذيرش دستيار تخصصي مراتب زير جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام مي گردد:

1 – جهت هر ظرفيت خالي، 3 نفر اعلام شده است كه اولويت در ثبت نام و شروع به آموزش مطابق اولويت هاي پذيرش درج شده براي هر داوطلب خواهد بود.

2 – كليه افراد معرفي شده مي بايست از تاريخ 25/8/1392 لغايت 28/8/1392 به دانشگاه محل پذيرش مراجعه و نسبت به تكميل مدارك ثبت نامي اقدام نمايند.

3 – ثبت نام نهايي از افراد معرفي شده با رعايت اولويت هاي اعلامي و رعايت ساير مقررات در روز چهارشنبه 29/8/1392 در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني محل آموزش انجام مي پذيرد.

4 – شروع به آموزش پذيرفته شده 30/8/1392 خواهد بود.

5 – مطابق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منصرفين از ثبت نام و شروع به آموزش جايگزيني مرحله دوم داراي محروميت جهت شركت در آزمون پذيرش دستيار دوره آتي (دوره چهل ويكم) نمي باشند.

6 – در صورت وجود هرگونه سئوال يا مسئله با واحد دستياري دانشگاه محل پذيرش تماس حاصل نماييد.

 

 اطلاعيه در خصوص اعلام نتایج جایگزین مرحله اول چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي     01/07/92

بدینوسیله به اطلاع کلیه افراد معرفی شده واجد شرایط جایگزینی مرحله اول چهلمين دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی مراتب زیر جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد:

1- جهت هر ظرفیت خالی،3 نفر اعلام شده است که اولویت در ثبت نام و شروع به آموزش مطابق اولویت های پذیرش درج شده برای هر داوطلب خواهد بود.

2- کلیه افراد معرفی شده می بایست از تاريخ 6/7/92 لغايت 8/7/92 به دانشگاه محل پذيرش مراجعه و نسبت به تكيل مدارك ثبت نامي اقدام نمايند.

3- ثبت نام نهايي از افراد معرفی شده با رعایت اولویت های اعلامی و رعایت سایر مقررات درروز سه شنبه مورخ 9/7/92 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی محل آموزش انجام می پذیرد.

4- شروع به آموزش افراد پذیرفته شده 10/7/92 خواهد بود.

5 -در صورت اعلام انصراف از تحصیل این گروه از پذیرفته شدگان، مشمول محرومیت از شرکت در چهل و يكمين دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی شناخته می گردد.

6-در صورت وجود هرگونه سوال يا مسئله با واحد دستياري دانشگاه محل پذيرش تماس حاصل نماييد.

 

 اطلاعيه درخصوص اعلام نتايج و ثبت نام پذيرفته شدگان چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي     28/04/92

 راهنمای انتخاب رشته محل چهلمين دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی      27/03/92

 اطلاعیه شماره 4 در خصوص تمدید مهلت ثبت نام چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی     13/10/91

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مهلت  های مقرر موفق به انجام مراحل ثبت  نام نگردیده  اند رسانیده می  شود، این گروه از متقاضیان با مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir از تاریخ 1/11/91 لغایت 3/11/91 مجاز می  باشند با رعایت مندرجات راهنمای ثبت  نام در آزمون دوره مربوطه نسبت به انجام مراحل ثبت  نام و ارسال مدارک اینترنتی اقدام لازم به عمل آورند. توجه شود این گروه از افراد مجاز به انجام ویرایش فرم ثبت  نامی نبوده لذا مقتضی است دقت لازم در زمینه تکمیل فرم ثبت  نام را به عمل آورند.

 

 اطلاعیه شماره 3 در خصوص ارسال پرسش از طریق پست الکترونیکی - چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی     02/10/91

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره 40 می رساند آخرین مهلت جهت ارسال پرسش از طریق پست الکترونیکی اعلام شده در زمینه راهنمای ثبت نام جهت شرکت در آزمون مذکور روز دوشنبه 4/10/91 خواهد بود و به پرسشهای واصله پس از تاریخ مذکور پاسخی داده نخواهد شد. 

 

 اطلاعیه شماره 2 در خصوص ویرایش و تکمیل مدارک چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی   29/09/91

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره 40 می رساند امکان ویرایش اطلاعات فرم ثبت نامی و تکمیل مدارک ارسالی از ساعت 9 صبح روز شنبه به تاریخ 9/10/91 لغایت ساعت 23 روز دوشنبه به تاریخ 11/10/91 در سایت ثبت نامی http://sanjeshp.ir فراهم خواهد بود.

 

 سوالات رایج در خصوص چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی     11/09/91

 راهنماي چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصی پزشکی بالينی      11/09/91

 اطلاعیه شماره 1 در خصوص زمان  ثبت نام و برگزاری چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی

جدول زمانبندی ثبت نام و برگزاری آزمون چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی جهت اطلاع کلیه افراد متقاضی شرکت در آزمون مذکور اعلام میگردد

ثبت نام جهت شرکت در آزمون:

آغاز ثبت نام :11/9/91

پایان ثبت نام :6/10/91

کلیه مراحل ثبت نام از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir انجام می پذیرد.

تاریخ برگزاری آزمون : 5/2/92

سایر اطلاعات مرتبط با مشمولین ثبت نام و شرکت در آزمون همراه با آغاز ثبت نام طی دستورالعملی از طریق سایت مذکور اعلام خواهد گردید