دوره سي و نهم
 

 اطلاعیه شماره 15 در خصوص اعلام نتایج جایگزین مرحله دوم سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی     13/09/91

بدينوسيله به اطلاع كليه افراد معرفي‌شده در مرحله دوم جايگزيني سي‌ونهمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي رسانيده مي‌شود كه افراد مشروحه مي‌بايست مراتب آمادگي جهت ثبت‌نام و شروع به آموزش خود را به نحو مقتضي به اطلاع دانشگاه‌هاي محل پذيرش اعلام نموده و به منظور ثبت‌نام در ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ 22 آذر ماه 1391 در دانشگاه محل آموزش خود حضور بهمرسانند تا به ترتيب اولويت از افراد معرفي‌شده ( حداكثر تا سقف ظرفيت ) ثبت‌نام به عمل آيد .

شروع به آموزش افراد پذيرفته‌شده، روز شنبه 25/9/1391خواهد بود .

* توجه شود جهت هر ظرفيت خالي 3 نفر به ترتيب اولويت معرفي گرديده‌اند كه صرفاً يك نفر از آنان با رعايت ترتيب مورد پذيرش قرار خواهند گرفت .

شایان ذکر است عدم ثبت نام یا عدم شروع به دوره از سوی افرادیکه وفق مقررات و مصوبات مربوطه دارای اولویت جهت ثبت نام و شروع به آموزش می باشند به منزله اعلام انصراف فرد می باشد. مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصرفین از ثبت نام و شروع به آموزش جایگزینی مرحله دوم دارای محرومیت جهت شرکت در آزمون پذیرش دستیار دوره آتی (دوره چهلم) نمی باشند.

توجه: کلیه دستیاران شاغل به تحصیل (اعم از پذیرفته شدگان مراحل اصلی، جایگزینی مرحله اول و جایگزینی مرحله دوم و ....) مجاز به شرکت در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی نمی باشند.

 

 اطلاعیه شماره 14 در خصوص اعلام نتایج جایگزین مرحله اول سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی     10/07/91

بدينوسيله به اطلاع كليه افراد معرفي‌شده در مرحله اول جايگزيني سي‌ونهمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي رسانيده مي‌شود كه افراد مشروحه مي‌بايست مراتب آمادگي جهت ثبت‌نام و شروع به آموزش خود را به نحو مقتضي به اطلاع دانشگاه‌هاي محل پذيرش اعلام نموده و به منظور ثبت‌نام راس ساعت 00/11 صبح روز ‌شنبه مورخ 15 مهر ماه 1391 در دانشگاه محل آموزش خود حضور بهمرسانند تا به ترتيب اولويت افراد معرفي‌شده ( حداكثر تا سقف ظرفيت ) ثبت‌نام به عمل آيد .

شروع به آموزش افراد پذيرفته‌شده از 18/7/1391 خواهد بود .

* توجه شود جهت هر ظرفيت خالي 3 نفر به ترتيب اولويت معرفي گرديده‌اند كه صرفاً يك نفر از آنان با رعايت ترتيب مورد پذيرش قرار خواهند گرفت .

شایان ذکر است عدم ثبت نام یا عدم شروع به دوره از سوی افرادیکه وفق مقررات و مصوبات مربوطه دارای اولویت جهت ثبت نام و شروع به آموزش می باشند به منزله اعلام انصراف فرد بوده و مطابق آیین نامه های مربوطه مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دوره آتی (چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی) شناخته نمی گردد.

مثال: در صورت ثبت نام و شروع به آموزش اولویت اول سایر افراد از شرکت در آزمون پذیرش دوره آتی محروم نخواهند گردید. در صورت عدم تمایل اولویت اول به ثبت نام - شروع به آموزش و ثبت نام-شروع به آموزش اولویت دوم، فردی که در اولویت اول قرار داشته است از شرکت در آزمون دوره آتی محروم شناخته می گردد و به همین ترتیب الی آخر.

 

 اطلاعیه شماره 13 در خصوص زمان اعلام نتایج جایگزین مرحله اول سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی      26/06/91

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی بدینوسیله به اطلاع می رساند بدلیل عدم تکمیل اطلاعات پذیرفته شدگان انصرافی از آزمون مربوطه از سوی دانشگاههای علوم پزشکی محل آموزش، اعلام نتایج جایگزین مرحله اول سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی به تاریخ 10/7/91 موکول می گردد.

 

 اطلاعیه شماره 12 در خصوص اعلام نتایج و ثبت نام پذیرفته شدگان سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی     08/05/91

1 – كليه پذيرفته شدگان سي و نهمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي موظف به مراجعه به دانشگاه محل پذيرش و انجام مراحل ثبت نام از تاريخ 14/5/1391 لغايت 31/5/1391 مي باشند.

2 – كليه پذيرفته شدگان، در هنگام ثبت نام مي بايست با توجه به سهميه پذيرش خود اصل مدارك لازم جهت استفاده از سهميه مربوطه را براساس مندرجات راهنماها ودستور العمل هاي مرتبط به دانشگاه محل پذيرش ارائه نمايند. نوع سهميه پذيرش به دانشگاههاي علوم پزشكي محل آموزش اعلام مي گردد.

3 – شروع به آموزش كليه پذيرفته شدگان مرحلة اصلي آزمون پذيرش دستيار تخصصي در تاريخ 1/6/1391 خواهد بود.

تبصره1: شروع به آموزش دانشجويان پزشكي كه با استفاده از مقررات رتبه هاي برتر، استعدادهاي درخشان، قانون تسهيل ازدواج جوانان و ....، مشروط به اتمام دورة آموزش پزشكي عمومي تا تاريخ 31/6/1391، مجاز به شركت و پذيرش در آزمون مذكور گرديده اند، در تاريخ 1/7/1391 خواهد بود.

تبصره 2: شروع به آموزش پذيرفته شدگان آزمون كه مطابق مقررات ملزم به ادامه انجام خدمات قانوني خود تا پايان شهريور ماه 1391 مي باشند تاريخ 1/7/1391 خواهد بود.

4 – عدم ثبت نام در موعد مقرر و يا عدم شروع به آموزش در مواعيد اعلام شده در بند 3 به منزله انصراف قطعي پذيرفته شده محسوب مي شود.

5 – كليه شركت كنندگان در آزمون كه انتخاب رشته نموده اند و در مرحلة اصلي پذيرش پذيرفته نگرديده اند در صورت عدم تمايل به شركت در مراحل جايگزين مي بايست مراتب را از طريق سايت اينترنتي http://sanjeshp.ir از تاريخ 14/5/1391 لغايت 31/5/1391 اعلام نمايند.

توجه: پذيرفته شدگان در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد و تهران جهت مطلع شدن از مدارك مورد نياز ثبت نامي و ساير اطلاعات مرتبط به سايت اينترنتي دانشگاه مذكور مراجعه نمايند.

6- اعلام اسامی ذخیره های مرحله اول در تاریخ 29/6/91 ساعت 18 از طریق همان سایت خواهد بود.

 

 اطلاعیه شماره 10 تمدید زمان انتخاب رشته محل سي و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي 
 
91/03/06

عليرغم توصيه ها وتاكيدات مكرر، متاسفانه برخي از داوطلبان واجد شرايط انتخاب رشته محلهاي دستياري دوره سي ونهم موفق به انتخاب رشته نگرديده اند لذا در اين راستا وبه منظور همراهي با داوطلبان در تاريخهاي دوشنبه وسه شنبه 8و9/3/91ازساعت 9 صبح روز 8/3/91 تا 9 صبح 9/3/91 بمدت 24 ساعت سايت باز خواهد گرديد و متقاضيان ميتوانند نسبت به انجام كار خويش اقدام نمايند (به هيچ وجه اين مدت تمديد نخواهد شد) 

 

 اطلاعیه شماره 9 در خصوص مشاهده اسکن پاسخنامه ها از طریق سایت سي و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي     03/03/91

به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون پذیرش دستیار دوره 39 می رساند بر اساس تقاضای برخی از داوطلبین مبنی بر مشاهده پاسخنامه های خویش و بنا به توصیه مقام عالیه وزارت مقرر گردید از تاریخ شنبه 6/3/91 ساعت 9 صبح اسکن پاسخنامه ها از طریق همین سایت و با استفاده از کد رهگیری قابل مشاهده باشد.

 

 راهنمای انتخاب رشته محل سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی   01/03/91

 
 اطلاعیه شماره 8 در خصوص اعلام نتایج و انتخاب رشته–محل سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی     30/02/91

ضمن اعلام نتایج اولیه كليه داوطلبان بدينوسيله به اطلاع  واجدین شرايط انتخاب رشته – محل سي و نهمین دوره آزمون پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي پزشكي باليني فروردین ماه سال 1391 رسانيده مي شود اين گروه از داوطلبان مي بايست با استفاده از راهنماي انتخاب رشته – محل دوره مربوطه (که در تاریخ 1/3/1391 اعلام می گردد) و با در نظر گرفتن مندرجات كارنامه اوليه و راهنماي ثبت نام جهت شركت در آزمون مذكور و نيز با رعايت كليه مقررات مرتبط با سهميه تائيد شده از ساعت 14 مورخ 1/3/1391 لغايت ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 3/3/1391 نسبت به تكميل فرم اينترنتي انتخاب رشته – محل اقدام نمايند.

توجه 1: در تكميل فرم انتخاب رشته – محل دقت كافي مبذول فرمائيد چه اينكه پس از ارسال اطلاعات امكان تغيير يا تبديل و ويرايش فرم وجود ندارد.

توجه 2: مهلت اعلام شده قابل تمديد نبوده و عدم تكميل فرم انتخاب رشته – محل به منزله انصرف از شركت در مراحل پذيرش دستيار تخصصي اين دوره مي باشد

 

 اطلاعيه شماره 7 در خصوص توزیع کارت سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی    21/01/91

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت در سی ونهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورخ 31/1/91 می رساند کارت ورود به جلسه شرکت در آزمون مذکور از تاریخ 28/1/91 لغایت 30/1/91 از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir به همراه راهنمای داوطلبان جهت شرکت در آزمون در دسترس قرار خواهد گرفت.

تذکر مهم: همراه داشتن کارت اینترنتی ورود به جلسه آزمون در روز برگزاری آزمون به همراه کارت شناسایی عکسدار معتبر دیگر (شناسنامه، کارت ملی، کارت نظام پزشکی، گواهینامه) الزامی است.

 

 اطلاعيه شماره 6 در خصوص نتایج «بررسی مدارک » مرحله اول متقاضیان شرکت در سی نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی   15/12/90

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در سی نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته‌های پزشکی بالینی رسانیده می شود که نتایج بررسی مدارک اولیه متقاضیان شرکت در آزمون مذکور از تاریخ 20/12/90 لغایت 23/12/90 در سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir قابل مشاهده می‌باشد. کلیه افرادیکه طبق بررسی انجام شده دارای نقص مدارک جهت شرکت در آزمون می‌باشند، می بایست در مهلت فوق الذکر از طریق سایت مورد نظر و ورود به پرونده شخصی خود (با درج کد رهگیری)نسبت به رفع نقص و تکمیل مدارک ارسالی اقدام نمانید. مدارک را در قسمت «سایر» Upload نمائید.

عدم تکمیل مدارک در مهلت تعیین شده به منزله انصراف از شرکت در آزمون خواهد بود.

در انتها اضافه می گردد در این مرحله از بررسی مدارک افراد متقاضی شرکت در آزمون، مستندات مربوط به سهمیه های درخواستی داوطلبان مورد بررسی قرار نگرفته است.

 

 اطلاعيه شماره 5 در خصوص تمدید مهلت ثبت نام مجدد در سي‌ و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي     12/11/90

به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر و پیرو درخواست عده ای از متقاضیان آزمون پذیرش دستیار پزشکی ثبت نام از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 16 بهمن ماه لغایت ساعت 24 روز دوشنبه 17 بهمن ماه 1390 تمدید می گردد و کلیه افرادیکه تا کنون موفق به ثبت نام نشده اند می توانند در روزهای فوق نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند لازم به ذکر است که مهلت ثبت نام قابل تمدید نخواهد بود و این افراد امکان ویرایش مجدد نیز نخواهند داشت.

 

 اطلاعيه شماره 4 در خصوص تمدید مهلت ثبت نام در سي‌ و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي     
90/11/01

بنا به تقاضای متقاضیان شرکت در سي و نهمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي به اطلاع مي رساند فرصت ثبت نام اينترنتي افراد متقاضي به مدت دو روز از ساعت 9 صبح روز دوشنبه به تاریخ 3/11/1390 لغایت ساعت 24 روز سه شنبه به تاریخ 4/11/1390 تمديد گرديد.

بديهي است مهلت ارائه شده آخرين فرصت ثبت نام بوده و بهیچوجه تمدید نخواهد گردید.

 

 اطلاعیه شماره 3  در خصوص زمان ویرایش اطلاعات ثبت نامی سي و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي      25/10/90

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت درسی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته ها بالینی رسانیده می  گردد، امکان ویرایش اطلاعات ثبت نامی داوطلبان از تاریخ 27/10/90 لغایت 30/10/90 (پایان مهلت ثبت نام) از طریق سایت اینترنتی ثبت نام آزمون فراهم می باشد.

در انتها مجدداً تاکید می گردد ساعت 24 روز جمعه 30/10/90 زمان پایان مهلت ثبت نام شرکت در آزمون و نیز ویرایش اطلاعات ثبت نامی خواهد بود.

 

 سوالات رایج در خصوص سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی     06/10/90

 

 اطلاعیه شماره 2  خصوص نحوه پاسخگویی به سئوالات متقاضیان سي و نهمين دوره پذيرش دستيار تخصصي     06/10/90

کلیه متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره سی و نهم در صورت بروز هر گونه سئوال در زمینه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی می بایست مراتب را از طریق پست الکترونیکی dastyar39@sanjeshp.ir ارسال نمایند. پاسخ سئوالات ظرف مدت 72 ساعت اعلام خواهد شد. صرفاً به سئوالاتی که تا تاریخ 27/10/90 از طریق پست الکترونیکی فوق ارسال شده باشد پاسخ داده می شود

 

 اطلاعیه شماره 1  در خصوص متقاضیان استفاده از سهمیه شاهد و ایثار گر سي و نهمين دوره پذيرش دستيار تخصصي    06/10/90

- اعمال سهمیه شاهد و ایثار گر صرفاً با دریافت کد رهگیری ایثارگری از طریق سایت اینترنتی ایثار به آدرس www.issar.ir و درج درج کد دریافتی در لینک مربوط امکان پذیر است، لذا متقاضیان این سهمیه موظفند نسبت به چاپ کارت کد رهگیری ثبت نام کنکور از این سامانه اقدام نمایند و پرینت این کارت را تا پایان مراحل آزمون تزد خود نگه دارند و درصورت عدم اعمال سهمیه بدلیل عدم تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران ، با همراه داشتن این پرینت به نزدیکترین بنیاد محل سکونت مراجعه نمایند.

2- کلیه داوطلبان شاهد و ایثارگر جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران متقاضی اعمال سهمیه موظفند با ارائه کدهای رهگیری معتبر نسبت به ثبت نام خود در آزمون مربوط اقدام نماند بدیهی است که ثبت نام با کد های دریافتی سنوات گذشته یا سایر آزمون های دیگر نامعتبر بوده و لذا سهمیه آنان تایید نخواهد شد.

 

 دريافت فرمت PDF راهنماي سي ونهمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصی پزشکی بالينی     03/10/90