دوره سي و سوم
 

 اطلاعيه شماره 7 درخصوص تمدید و ویرایش انتخاب محل آموزشی سی و سومین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی     25/01/95

 اطلاعيه شماره 6 درخصوص انتخاب محل آموزشی سی و سومین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی     15/01/95

 اطلاعيه شماره 5 درخصوص انتخاب محل آموزشی و ظرفیت رشته محل ها و دریافت کارنامه سي و سومين دوره آزمون پذيرش فوق تخصصي    24/12/94

 اطلاعيه شماره 4 درخصوص دريافت كارت ورود به جلسه سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي     11/12/94

 راهنماي داوطلبان سي و سومین دوره آزمون پذيرش دستيار فوقتخصصي رشتههاي باليني پزشکي     11/12/94

 جدول محل برگزاري آزمون OSCE سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي     11/12/94

 جدول ظرفيت نهايي و ظرفيت محروم سي وسومين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي     ‌       11/12/94

 اطلاعيه شماره 3 درخصوص بررسی مدارک سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي     21/11/94

 اطلاعيه شماره 2 درخصوص تمدید و ویرایش ثبت نام سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي      05/11/94 

 شرح رشته – محل پذيرش سي وسومين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي       05/11/95

 اطلاعيه شماره 1 درخصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سي و سومین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي    94/09/28