دوره سي و دوم
 

 جدول محل برگزاري آزمون OSCE سي و دومين دوره پذيرش دستياري فوق تخصصي      05/12/93

 راهنماي داوطلبان سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوقتخصصي رشتههاي باليني پزشکي     05/12/93

 ظرفيت نهايي پذيرش سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستياري فوقتخصصي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور    03/12/93

 اطلاعيه شماره 3 درخصوص انتخاب رشته محل و دریافت کارت ورود به جلسه سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي     02/12/93

بدينوسيله به اطلاع كليه افراد واجد شرايط شركت در سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي رشته هاي باليني رسانيده مي شود داوطلبان مذكور مي بايست در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 5و6/12/1393 با وارد نمودن كد رهگيري و ورود به پرونده ثبت نامي خود، با در نظر گرفتن جدول ظرفيت پذيرش دستيار فوق تخصصي سي ودومين دوره مورد نظر كه جهت اطلاع و انتخاب اولويت هاي محل تحصيل در سايت اينترنتي آزمون http://sanjeshp.ir موجود مي باشد نسبت به انتخاب اولويت هاي محل تحصيل خود اقدام نمايند . شايان ذكر است تنها پس از تكميل قسمت مذكور و مطالعه راهنماي داوطلبان سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي اسفند ماه 1393 داوطلب مجاز به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت اينترنتي مورد نظر خواهد بود .

 

 اطلاعيه شماره 2 درخصوص مشاهده بررسی مدارک، تكميل مدارك سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي      08/11/93

بدينوسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان در سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي مي رساند نتايج بررسي مدارك مرحله اول آزمون مذكور از طريق سايت اينترنتي http//sanjeshp.ir با وارد نمودن كد رهگيري قابل مشاهد مي باشد. كليه شركت كنندگان داراي نقص مدارك، مي توانند از تاريخ 11/11/1393 حداكثر تا ساعت 23 روز 20/11/1393 نسبت به تكميل مدارك خود اقدام نمايند.
در اين مرحله وضعيت داوطلب در زمينه استفاده از سهميه هاي درخواستي در آزمون مورد نظر بررسي نشده است.

 

 راهنماي سي و دومين دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي    07/10/93

 شرح رشته - محل پذيرش سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور

اطلاعيه شماره 1 درخصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي    09/09/93

جدول زمان بندي آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي دوره 32 طبق برنامه ریزی انجام شده به شرح ذیل می باشد.

ثبت نام جهت شركت در آزمون :

آغاز ثبت نام : 8/10/93

پايان ثبت نام: 15/10/93

كليه مراحل ثبت نام از طريق سايت اينترنتي http://sanjeshp.ir انجام مي پذيرد.

تاريخ برگزاري آزمون : 7/12/93

ساير اطلاعات مرتبط با مشمولين ثبت نام و شركت در آزمون همراه با آغاز ثبت نام طي دستورالعمل از طريق سايت مذكور اعلام خواهد گرديد