دوره بيست و سوم (سال 1388)
 

 اطلاعيه شماره 9 دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي    09/04/88

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت در آزمون دستياري دندانپزشكي سال 88 مي‌رساند مهلت ارسال فرم انتخاب رشته
تا پايان روز جمعه 12/4/88 تمديد گرديده است بديهي است به هيچ وجه پس از اين تاريخ تمديد مهلت صورت نخواهد گرفت.

 

 اطلاعيه شماره 8 دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي    02/04/88

به اطلاع كليه داوطلبان شركت در آزمون دستياري دندانپزشكي سال 88 ميرساند ، با پذيرش سه نفر در رشته دندانپزشكي كودكان دانشگده دندانپزشكي بابل موافقت گرديده است . لذا كليه داوطلبان ، مجاز به انتخاب رشته – محل فوق كه در پيوست شماره 3 ( اطلاعيه شماره 7) لحاظ گرديده ، مي باشد.

 

 اطلاعيه شماره 7 دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي درخصوص اعلام كارنامه كليه داوطلبان شركت كننده در بيست و سومين دوره آزمون دستياري دندانپزشكي ( سال تحصيلي 89-88)       31/03/88

  مدارك مورد نياز داوطلبان شركت در بيست وسومين دوره آزمون پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي دندانپزشكي   26/11/87

 راهنماي آزمون بيست و سومين دوره پذيرش دستيار دندانپزشكي ارديبهشت سال 1388     23/10/87