ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
 

 اطلاعیه شماره1 - برگزاری دهمین دوره آزمون ارزشیابی داروسازی خارج از کشور    23/08/94

 اطلاعیه شماره1 نهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور     21/02/94

 راهنمای آزمون دومين دوره آزمون ملي و بيست و پنجمين دوره آزمون جايابي دانش‌آموختگان دندانپزشكي و هشتمين دوره آزمون ارزشيابي دانش‌آموختگان داروسازي خارج از كشور    05/09/93

 اطلاعيه شماره1- برگزاري هشتمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور     24/08/93

 اطلاعیه شماره1- در خصوص هفتمین دوره آزمون ارزشیابی دانش­آموختگان داروسازی خارج از کشور     22/02/93

 اطلاعیه شماره1- در خصوص ششمین دوره آزمون ارزشیابی دانش­آموختگان داروسازی خارج از کشور      13/08/92

 اطلاعیه شماره1- در خصوص پنجمین دوره آزمون ارزشیابی دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور      25/11/91

 اطلاعیه شماره1- در خصوص چهارمین دوره­ی آزمون ارزشیابی دانش­آموختگان داروسازی خارج از کشور      09/08/91
 اطلاعیه درخصوص برگزاری سومین دوره آزمون ارزشیابی دانش­آموختگان داروسازی خارج از کشور      91/03/21
 اطلاعیه شماره 1- در خصوص دومین دوره آزمون ارزشیابی دانش­آموختگان داروسازی خارج از کشور       90/09/23