آزمون MPH پزشكان خانواده
 
 قابل توجه داوطلبين گرامي آزمون MPH:         

برگزاري آزمون MPH (پزشكان خانواده) به روز پنجشنبه 1/2/1390 (اول ارديبهشت ماه) موكول گرديد