آزمون زبان MHLE
 

 مشاهده نتایج آزمون زبان MHLE دوره بيست و ششم     17/10/93

 نتایج آزمون زبان MHLE دوره بيست و پنجم    09/09/93

 دریافت و تایید کارنامه آزمون زبان MHLE دوره نوزهم     23/07/92

 مشاهده نتايج آزمون زبان MHLE دوره شانزدهم      06/12/91

 دریافت و تایید کارنامه آزمون زبان MHLE‌ دوره پانزدهم

 دریافت کارنامه آزمون زبان MHLE دوره چهاردهم      19/07/91

 مشاهده نتیجه آزمون زبان MHLE دوره سيزدهم     19/04/91

 دریافت کارنامه آزمون زبان MHLE دوره دوازدهم       27/02/91

 دریافت کارنامه آزمون MHLE دوره يازدهم      05/11/90

 دریافت كارنامه آزمون زبان MHLE‌ دوره دهم      10/07/90

 نتیجه آزمون زبان MHLE دوره نهم         10/03/90

 نتیجه آزمون زبان MHLE دوره هشتم     09/11/89

 نتيجه آزمون MHLE دوره ششم و هفتم     19/07/89

 مشاهده نتیجه آزمون زبان MHLE مورخ 24/02/89          28/02/89

 مشاهده نتيجه آزمون زبان MHLE مورخ 29/08/88        09/09/88

 مشاهده نتيجه آزمون زبان MHLE مورخ 10/07/88     20/07/88

 مشاهده نتيجه آزمون زبان MHLE مورخ 30/05/88       09/06/88