10 درصد متخصصین برتر می توانند مستقیم به دوره فوق تخصص در رشته های مورد نیاز کشور وارد شوندحذف شرط داشتن مدرك دانشنامه تخصصي برای شركت در آزمون دستياري فوق تخصصي و فلوشيپ پذیرش دستیار تخصصی برای رشته های محروم و مناطق مورد نیاز گسترش ظرفیت آزاد پذیرش دوره تخصصی بالینی / مدت طرح در گروه پزشکی به تدریج با ارتقای نیروی انسانی کاهش می یابدمهلت ثبت نام و ویرایش در سامانه انتقال و میهمانی تمدید شد

10 درصد متخصصین برتر می توانند مستقیم به دوره فوق تخصص در رشته های مورد نیاز کشور وارد شوند

ادامه خبر

حذف شرط داشتن مدرك دانشنامه تخصصي برای شركت در آزمون دستياري فوق تخصصي و فلوشيپ

ادامه خبر

پذیرش دستیار تخصصی برای رشته های محروم و مناطق مورد نیاز

ادامه خبر

گسترش ظرفیت آزاد پذیرش دوره تخصصی بالینی / مدت طرح در گروه پزشکی به تدریج با ارتقای نیروی انسانی کاهش می یابد

ادامه خبر

مهلت ثبت نام و ویرایش در سامانه انتقال و میهمانی تمدید شد

ادامه خبر