با پیشنهاد معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دستور وزیر بهداشت؛ محرومیت دستیاران رشته آسیب شناسی از شرکت در آزمون ارتقا رفع شدافرادی که از ابتدای سال 2019 مشغول تحصیل در دانشگاههای خارجی می شوند تا پایان تحصیل نمی توانند به دانشگاههای داخلی منتقل شوند/ در حذف کنکور وزارت بهداشت تابع قوانین بالادستی استجمهوری اسلامی ایران می تواند الگویی موفق برای کشورهای منطقه در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر باشدپاسخگویی به نیازهای جامعه هدف اصلی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی استشرایط انتقال از خارج به داخل تغییر نکرده است/ تسهیلات برای افرادی است که قبل از تیرماه 97 مشغول به تحصیل شده اند

با پیشنهاد معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دستور وزیر بهداشت؛ محرومیت دستیاران رشته آسیب شناسی از شرکت در آزمون ارتقا رفع شد

ادامه خبر

افرادی که از ابتدای سال 2019 مشغول تحصیل در دانشگاههای خارجی می شوند تا پایان تحصیل نمی توانند به دانشگاههای داخلی منتقل شوند/ در حذف کنکور وزارت بهداشت تابع قوانین بالادستی است

ادامه خبر

جمهوری اسلامی ایران می تواند الگویی موفق برای کشورهای منطقه در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر باشد

ادامه خبر

پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف اصلی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است

ادامه خبر

شرایط انتقال از خارج به داخل تغییر نکرده است/ تسهیلات برای افرادی است که قبل از تیرماه 97 مشغول به تحصیل شده اند

ادامه خبر