تجارب موفق دانشگاهها در تحول و نوآوری در آموزش در سطح ملی گسترش می یابدنقشه‌ی راه بسته‌های تحول در سال 98 بر اساس مرور برنامه‌های سال جاری و استفاده از تجربیات متولیان بسته‌ها در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور ترسیم شدتوسعه بسترهای مجازی برای ارتباط مستمر دانشگاههای کلان مناطق آمایشی لیست دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت اعلام شداهداف بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی با اصول بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری انطباق دارد

تجارب موفق دانشگاهها در تحول و نوآوری در آموزش در سطح ملی گسترش می یابد

ادامه خبر

نقشه‌ی راه بسته‌های تحول در سال 98 بر اساس مرور برنامه‌های سال جاری و استفاده از تجربیات متولیان بسته‌ها در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور ترسیم شد

ادامه خبر

توسعه بسترهای مجازی برای ارتباط مستمر دانشگاههای کلان مناطق آمایشی

ادامه خبر

لیست دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت اعلام شد

ادامه خبر

اهداف بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی با اصول بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری انطباق دارد

ادامه خبر