آغاز دوره دوم ارزیابی کیفی برنامه‌های تحول در دانشگاه‌های کلان مناطق آمایشیدستور معاون آموزشی وزارت بهداشت به شورای گسترش مبنی بر بازنگری آیین نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت حوزه آموزش یکی از مهمترین حوزه های وزارت بهداشت استآمایش سرزمینی شیوه نوینی را در مدیریت بخش های مختلف کشور ایجاد می کندمیزان تعهدات فارغ‌التحصیلان دوره‌های فوق تخصص کاهش یافت

آغاز دوره دوم ارزیابی کیفی برنامه‌های تحول در دانشگاه‌های کلان مناطق آمایشی

ادامه خبر

دستور معاون آموزشی وزارت بهداشت به شورای گسترش مبنی بر بازنگری آیین نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت

ادامه خبر

حوزه آموزش یکی از مهمترین حوزه های وزارت بهداشت است

ادامه خبر

آمایش سرزمینی شیوه نوینی را در مدیریت بخش های مختلف کشور ایجاد می کند

ادامه خبر

میزان تعهدات فارغ‌التحصیلان دوره‌های فوق تخصص کاهش یافت

ادامه خبر