باحضور وزیر بهداشت از فرایندهای برتر آموزش علوم پزشکی کشور تقدیر شدایجاد زبان مشترک در مسیر تحول آموزش علوم پزشکی دکتر  ایرج فاضل: مشارکت جامعه پزشکی کشور در سیاست های نظام سلامت الزامی استگزارش تصویری بازدید وزیر بهداشت از غرفه های دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشوربومی سازی کوریکولوم های آموزش علوم پزشکی/ بازنگری ماموریت های مناطق آمایشی در سال جدید

باحضور وزیر بهداشت از فرایندهای برتر آموزش علوم پزشکی کشور تقدیر شد

ادامه خبر

ایجاد زبان مشترک در مسیر تحول آموزش علوم پزشکی

ادامه خبر

دکتر ایرج فاضل: مشارکت جامعه پزشکی کشور در سیاست های نظام سلامت الزامی است

ادامه خبر

گزارش تصویری بازدید وزیر بهداشت از غرفه های دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

ادامه خبر

بومی سازی کوریکولوم های آموزش علوم پزشکی/ بازنگری ماموریت های مناطق آمایشی در سال جدید

ادامه خبر