جامع علوم پايه داروسازي
 

 کلید نهايي آزمون علوم پایه داروسازی اسفند ماه 1392      گروه الف      گروه ب

 کلید اولیه آزمون علوم پایه داروسازی اسفند ماه 1392      گروه الف      گروه ب

 تغییرات کلید آزمون علوم پایه داروسازی شهریور ماه 1392      31/06/92

 کلید اولیه آزمون علوم پایه داروسازی شهریور ماه 1392      گروه الف        گروه ب

 کلید نهايي آزمون علوم پایه داروسازی اسفند ماه 1391      گروه الف    گروه ب

 کلید اولیه آزمون علوم پایه داروسازی اسفند ماه 1391        گروه الف    گروه ب

 تغییرات کلید آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي شهریور 91

 کلید اولیه آزمون علوم پایه داروسازی شهریور ماه 1391     گروه الف     گروه ب

 کلید نهايي آزمون علوم پایه داروسازی اسفند ماه 1390    گروه الف    گروه ب

 کلید اولیه آزمون علوم پایه داروسازی اسفند ماه 1390    گروه الف    گروه ب

 کلید اولیه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از  کشور-داروسازی شهريور ماه 1390     گروه الف     گروه ب
 کلید اولیه آزمون علوم پایه داروسازی شهريور ماه 1390     گروه الف      گروه ب
 کلید نهايي سوالات آزمون جامع علوم پايه داروسازي مورخ 14-12-1389     دفترچه الف      دفترچه ب

 کلید اولیه سوالات آزمون جامع علوم پايه داروسازي مورخ 14-12-1389     دفترچه الف      دفترچه ب

 اطلاعیه شماره 2 - تغییرات نهایی کلیدهای آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 89 - مشاهده پاسخنامه   06/07/89

اطلاعیه شماره 1- در خصوص اصلاح كليد سوالات امتحان جامع علوم پایه رشته داروسازی شهریور 89   30/06/89

كليد اوليه سوالات آزمون علوم پايه داروسازي شهريورماه 89      دفترچه A     دفترچه B

کلید نهايي آزمون جامع علوم پایه داروسازی اسفند ماه 1388      دفترچهA      دفترچه B
 کلید نهایی سوالات آزمون علوم پایه داروسازی مردادماه 1388     16/06/88
 کلید اولیه سوالات آزمون علوم پایه داروسازی مردادماه 88     29/05/88
 کلید نهايي آزمون جامع علوم پايه داروسازي اسفندماه 87       15/12/87