بر الگوبرداری سایر کشورهای منطقه از تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران در برنامه ریزی برای کنترل بیماری های غیرواگیر تاکید شد تربیت نیروی انسانی حوزه سلامت بر مبنای نیازهای واقعی کشور توسعه می یابدآغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای جلب مشارکت دانشجویان در تحول آموزش علوم پزشکی استانتصاب دکتر محمد حسین آیتی به عنوان دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکیبخش عمده ای از دانشمندان برتر ایرانی مشغول ارائه خدمت در کشور هستند

بر الگوبرداری سایر کشورهای منطقه از تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران در برنامه ریزی برای کنترل بیماری های غیرواگیر تاکید شد

ادامه خبر

تربیت نیروی انسانی حوزه سلامت بر مبنای نیازهای واقعی کشور توسعه می یابد

ادامه خبر

آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای جلب مشارکت دانشجویان در تحول آموزش علوم پزشکی است

ادامه خبر

انتصاب دکتر محمد حسین آیتی به عنوان دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

ادامه خبر

بخش عمده ای از دانشمندان برتر ایرانی مشغول ارائه خدمت در کشور هستند

ادامه خبر