خبرنامه شماره 24 - شهریور 96
اخبار آموزش علوم پزشکی کشور را در تلگرام ببینید

https://t.me/DMEnews

https://t.me/MEDscinews