گزارش اجراي بسته‌هاي تحول و نوآوري

صفحه حاضر در دو بخش دانشگاه و ماموریت گرایی و  دانشگاه و تحول در آموزش، تلاش های همکاران عزیز در راستای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح کلان مناطق آمایشی و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور را بیان می نماید. 

بخش دانشگاه و ماموریت گرایی به تشریح اقدامات انجام شده در راستای ماموریت های واسپاری شده به مناطق آمایشی و دانشگاههای علوم پزشکی می پردازد.

بخش دانشگاه و تحول در آموزش بیانگر اقدامات انجام شده در هریک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در راستای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است.

امید است با انتشار اقدامات دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در راستای اجرایی سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی زمینه های استفاده همکاران محترم از تجربیات یکدیگر و حرکت در مسیر اعتلای نظام آموزش عالی کشور بیش از پیش فراهم آید.

 


 

 

آموزش عالی سلامت در دولت دوازدهم