خبرنامه شماره 11 معاونت آموزشی - خردادماه 1395
برای دریافت اخبار آموزش علوم پزشکی، در نرم افزار تلگرام به کانال زیر پیوندید
https://telegram.me/DMEnews