خبرنامه شماره 8 - دی ماه 1394
 برای دریافت اخبار آموزش علوم پزشکی، در نرم افزار تلگرام به کانال زیر پیوندید
https://telegram.me/DMEnews