***خبرنامه هاي معاونت آموزشي
  اخبار آموزش علوم پزشکی کشور را در تلگرام ببینید

https://t.me/DMEnews

https://t.me/MEDscinews