***خبرنامه هاي معاونت آموزشي

 اخبار آموزش علوم پزشکی کشور را در تلگرام ببینید

https://t.me/DMEnews