مستندات معاونت آموزشي

دستاوردهای 30 ماه تحول در آموزش علوم پزشکی کشور


آموزش علوم پزشکی در مسیر تحول و نوآوری، گزارش عملکرد چهار ساله 1396 ـ 1392

 

 

 

 

گزارش اقدامات فرایندی دانشگاه ها در حیطه بسته های تحول و نوآوری در آموزش ع. پ (سامانه آتنا)
گزارش یکساله اجرای مصوبه آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت
سفرنامه تحول آموزش - گزارش دور اول سفر به مناطق آمایشی
استاندارد و راهنمای ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها

شاخص های رصد بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
کتاب گزارش رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 کتاب گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی (اردیبهشت تا دی 1394) 

 کتاب ماموریت گرایی درآموزش  علوم پزشکی  
 ویرایش نهایی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 

 بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی     29/06/94

 

 دستورالعمل تشكيل شوراي عالي اخلاق پزشكي     24/06/94

 برنامه آموزش عالي در حوزه سلامت


 راهبرد گسترش جغرافيايي آموزش عالي سلامت در جمهوري اسلامي ايران