مستندات معاونت آموزشي

آموزش علوم پزشکی در مسیر تحول و نوآوری؛ اقدامات و دستاوردها 1394 تا 1398

 
بین المللی سازی آموزش پزشکی در جمهوری اسلامی ایران
درسنامه 2 جلدی «آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع مقدس، ویژه دانشجویان علوم پزشکی»

شاخصهای خروجی محور تحقق سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی (جهت اظهارنظر)

برنامه اقدام مناطق آمایشی ده گانه کشور برای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
برنامه اقدامات سیاستی (حوزه های ستادی) برای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
نقشه آمایش بین الملل
گزارش اقدامات 100 روزه ستادی معاونت آموزشی 

دستاوردهای 30 ماه تحول در آموزش علوم پزشکی کشور


آموزش علوم پزشکی در مسیر تحول و نوآوری، گزارش عملکرد چهار ساله 1396 ـ 1392

 

 

 

 

گزارش اقدامات فرایندی دانشگاه ها در حیطه بسته های تحول و نوآوری در آموزش ع. پ (سامانه آتنا)
گزارش یکساله اجرای مصوبه آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت
سفرنامه تحول آموزش - گزارش دور اول سفر به مناطق آمایشی
استاندارد و راهنمای ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها

شاخص های رصد بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
کتاب گزارش رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 کتاب گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی (اردیبهشت تا دی 1394) 

 کتاب ماموریت گرایی درآموزش  علوم پزشکی  
 ویرایش نهایی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 

 بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی     29/06/94

 

 دستورالعمل تشكيل شوراي عالي اخلاق پزشكي     24/06/94

 برنامه آموزش عالي در حوزه سلامت


 راهبرد گسترش جغرافيايي آموزش عالي سلامت در جمهوري اسلامي ايران