انتصاب دکتر جمشید حاجتی به عنوان سرپرست مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی انتصاب دکتر معصومه جرجانی به عنوان دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی جنس بسته‌های تحول و نوآوری در علوم‌پزشکی، از جنس سیاست استاستعداد‌های برتر علوم پزشکی با مطالعه و ورود در حیطه‌ی علوم انسانی می توانند نقش های مهم دیگری را ایفا کنندگزارش تصویری مراسم افطاری استعدادهای درخشان علوم پزشکی

انتصاب دکتر جمشید حاجتی به عنوان سرپرست مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی

ادامه خبر

انتصاب دکتر معصومه جرجانی به عنوان دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

ادامه خبر

جنس بسته‌های تحول و نوآوری در علوم‌پزشکی، از جنس سیاست است

ادامه خبر

استعداد‌های برتر علوم پزشکی با مطالعه و ورود در حیطه‌ی علوم انسانی می توانند نقش های مهم دیگری را ایفا کنند

ادامه خبر

گزارش تصویری مراسم افطاری استعدادهای درخشان علوم پزشکی

ادامه خبر