توسعه دانش میکروبیوتا با بهره مندی از توان پژوهشگران و دانشمندان کشور در سیاستگذاری های پژوهشی نظام سلامت مورد توجه قرار می گیردژنتیک افراد پاسخ آن ها به مداخلات درمانی را تعیین می کند/ پزشکی شخصی در جهان در حال گسترش استکنترل فشارخون بالا به عنوان یکی از خدمات اولیه‌ی سلامت، همواره در دسترس بیماران قرار خواهد داشتاولین مجله‌ی تصویری کشور با هدف تسهیل و تسریع انتقال دانش، به‌زودی منتشر خواهد شدحدود 2 میلیون نفر تا کنون در بسیج ملی کنترل فشارخون شرکت کرده اند

توسعه دانش میکروبیوتا با بهره مندی از توان پژوهشگران و دانشمندان کشور در سیاستگذاری های پژوهشی نظام سلامت مورد توجه قرار می گیرد

ادامه خبر

ژنتیک افراد پاسخ آن ها به مداخلات درمانی را تعیین می کند/ پزشکی شخصی در جهان در حال گسترش است

ادامه خبر

کنترل فشارخون بالا به عنوان یکی از خدمات اولیه‌ی سلامت، همواره در دسترس بیماران قرار خواهد داشت

ادامه خبر

اولین مجله‌ی تصویری کشور با هدف تسهیل و تسریع انتقال دانش، به‌زودی منتشر خواهد شد

ادامه خبر

حدود 2 میلیون نفر تا کنون در بسیج ملی کنترل فشارخون شرکت کرده اند

ادامه خبر