ثبت نام سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی از فردا آغاز خواهد شداطلاعیه اجرای طرح پزشک پژوهشگر، مهاجرت نخبگان پزشکی را کاهش می دهد گذار از آزمونهای مداد کاغذی به الکترونیک موجب کاهش 30 درصدی در هزینه ها خواهد شدمرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی پروژه های تحقیقاتی را مورد حمایت مالی و کارشناسی قرار میدهد

ثبت نام سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی از فردا آغاز خواهد شد

ادامه خبر

اطلاعیه

ادامه خبر

اجرای طرح پزشک پژوهشگر، مهاجرت نخبگان پزشکی را کاهش می دهد

ادامه خبر

گذار از آزمونهای مداد کاغذی به الکترونیک موجب کاهش 30 درصدی در هزینه ها خواهد شد

ادامه خبر

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی پروژه های تحقیقاتی را مورد حمایت مالی و کارشناسی قرار میدهد

ادامه خبر