تفاهم نامه های سند نیروی انسانی در دانشگاهها و دانشکده های منطقه 8 آمایشی منعقد شدتفاهم نامه های برآورد نیروی انسانی مناطق آمایشی کشور منعقد شدنشست روسا و دبیران کلان مناطق آمایشی برای تدوین سندبرآورد نیروی انسانی مناطق در حال برگزاری استضرورت توسعه آموزش علوم پزشکی متناسب با شرایط کشورترویج گفتمان مرجعیت در دانشگاههای علوم پزشکی کشور توسعه آفرین است

تفاهم نامه های سند نیروی انسانی در دانشگاهها و دانشکده های منطقه 8 آمایشی منعقد شد

ادامه خبر

تفاهم نامه های برآورد نیروی انسانی مناطق آمایشی کشور منعقد شد

ادامه خبر

نشست روسا و دبیران کلان مناطق آمایشی برای تدوین سندبرآورد نیروی انسانی مناطق در حال برگزاری است

ادامه خبر

ضرورت توسعه آموزش علوم پزشکی متناسب با شرایط کشور

ادامه خبر

ترویج گفتمان مرجعیت در دانشگاههای علوم پزشکی کشور توسعه آفرین است

ادامه خبر