بخش عمده ای از دانشمندان برتر ایرانی مشغول ارائه خدمت در کشور هستندافرادی که برای ادامه تحصیل از کشور خارج می شوند نباید جزو مهاجرت تحصیلکردگان محسوب شوندالمپیادهای علمی فرصت خوبی برای شناسایی استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشکی استاسامی برگزیدگان یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور مركز ملي تحقيقات آموزش پزشكي (نصر) از 60 پروژه‌ي برگزيده در 6 حيطه‌ي المپياد علمي دانشجويان علوم‌پزشكي حمايت مي‌كند

بخش عمده ای از دانشمندان برتر ایرانی مشغول ارائه خدمت در کشور هستند

ادامه خبر

افرادی که برای ادامه تحصیل از کشور خارج می شوند نباید جزو مهاجرت تحصیلکردگان محسوب شوند

ادامه خبر

المپیادهای علمی فرصت خوبی برای شناسایی استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشکی است

ادامه خبر

اسامی برگزیدگان یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

ادامه خبر

مركز ملي تحقيقات آموزش پزشكي (نصر) از 60 پروژه‌ي برگزيده در 6 حيطه‌ي المپياد علمي دانشجويان علوم‌پزشكي حمايت مي‌كند

ادامه خبر