ادغام آموزش و ارائه خدمات در وزارت بهداشت سبب ارتقای کیفیت در هر دو حوزه شده استدکتر باقر لاریجانی: فرجام تلاش امروز ما، ساختن فردای شماست/ فردای این مرز و بوم به دستان توانمند شما امید بسته استوبینار کشوری المپیاد کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شددوره پودمانی مجازی آموزش پزشکی خانواده گامی در راستای پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه استحداکثرکشیک دستیاران در رشته های تخصصی، 12شب در ماه می باشد

ادغام آموزش و ارائه خدمات در وزارت بهداشت سبب ارتقای کیفیت در هر دو حوزه شده است

ادامه خبر

دکتر باقر لاریجانی: فرجام تلاش امروز ما، ساختن فردای شماست/ فردای این مرز و بوم به دستان توانمند شما امید بسته است

ادامه خبر

وبینار کشوری المپیاد کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد

ادامه خبر

دوره پودمانی مجازی آموزش پزشکی خانواده گامی در راستای پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه است

ادامه خبر

حداکثرکشیک دستیاران در رشته های تخصصی، 12شب در ماه می باشد

ادامه خبر