فلوشيپ
 

 ظرفيت پذيرش آزمون دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) 1395     04/11/94

 ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ (ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ) ﺭﺷﺘﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ سال 1395    03/11/94

 ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ (ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ) 1395      03/11/94

 اطلاعیه شماره 3 درخصوص دوره های تکمیلی تخصصی اضافه شده به جدول پذیرش آزمون فلوشيپ 1394     26/11/93

 ظرفيت پذيرش آزمون دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) 1394    01/11/93

 ظرفيت پذيرش آزمون دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) 93     03/12/92

 اطلاعيه شماره 3 در خصوص جدول ظرفيت پذيرش آزمون فلوشيپ سال 1393

بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان ثبت نام جهت شركت در آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1393 رسانيده مي شود كه بر اساس مجوزهاي آموزشي صادره به جدول ظرفيت پذيرش آزمون موارد ذيل اضافه مي گردد.

دانشگاه

رشته پيش نياز

 رشته تكميلي تخصصي (فلوشيپ)

ظرفيت

ايران

تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق

  بيماري هاي مادرزادي قلب در بالغين

*2

جراحي بيماري هاي مادرزادي قلب

1

مشهد

راديولوژي

راديولوژي مداخله اي

1

* ظرفيت رشته بيماري هاي مادرزادي قلب در بالغين دانشگاه ايران از يك نفر به دو نفر افزايش مي يابد.

* در انتها اضافه مي گردد و رشته مراقبت هاي ويژه با پيش نياز فوق تخصص بيماري هاي ريه دانشگاه مشهد از جدول ظرفيت پذيرش آزمون دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1393حذف مي گردد.

 

 اطلاعیه شماره 2 - در خصوص رشته اضافه شده به جدول پذیرش آزمون فلوشیپ اردیبهشت 1393   

 اطلاعیه شماره 1- در خصوص رشته های اضافه شده به جدول پذیرش آزمون فلوشیپ اردیبهشت 1393    

 اطلاعیه ظرفیت رشته های جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مشهد آزمون فلوشيپ 1392

بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان شركت در آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي( فلوشيپ) مورخ 26/2/92 مي رساند رشته هاي ذيل تاييد و تصويب گرديده و جهت آزمون مربوطه مطابق قوانين و مقررات از بين افراد واجد شرايط مورد پذيرش قرار مي گيرد.

نام دانشگاه

نام رشته پيش نياز

نام رشته

ظرفيت

 شهيد بهشتي

جراحي عمومي

جراحي پستان

1

جراحي سرطان

1

مشهد

بيهوشي

بيهوشي قلب

1

 ظرفيت پذيرش آزمون دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) 92

 ظرفيت پذيرش آزمون دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) 1391      03/12/90

 ظرفيت پذيرش آزمون دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) 1390     10/02/90
 ظرفيت پذيرش آزمون دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) 89     28/02/89