المپیادهای علمی دانشجویی گامی در جهت دستیابی به مرجعیت علمی استمراسم اختتامیه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با معرفی نفرات برگزیده برگزار خواهد شدانتصاب دکتر سید امیرمحسن ضیائی به عنوان مشاور و رئیس شورای مشاوران معاونت آموزشی انتصاب دکتر سید منصور رضوی به عنوان مشاور معاون آموزشی در حوزه برنامه ریزی های آموزشیدکتر احمد خالق نژاد به عنوان مشاور معاون آموزشی در توسعه و گسترش آموزش علوم پزشکی منصوب شد

المپیادهای علمی دانشجویی گامی در جهت دستیابی به مرجعیت علمی است

ادامه خبر

مراسم اختتامیه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با معرفی نفرات برگزیده برگزار خواهد شد

ادامه خبر

انتصاب دکتر سید امیرمحسن ضیائی به عنوان مشاور و رئیس شورای مشاوران معاونت آموزشی

ادامه خبر

انتصاب دکتر سید منصور رضوی به عنوان مشاور معاون آموزشی در حوزه برنامه ریزی های آموزشی

ادامه خبر

دکتر احمد خالق نژاد به عنوان مشاور معاون آموزشی در توسعه و گسترش آموزش علوم پزشکی منصوب شد

ادامه خبر