معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد؛ ادغام آموزش علوم پزشکی در وزارت علوم غیرممکن است/ بودجه آموزش علوم پزشکی افزایش خواهد یافتتوسعه زیرساخت ها و منابع یکی از ضرورت های ارتقای آموزش علوم پزشکی استقدرت حل مسئله و نوآوری در آموزش دانشجویان علوم پزشکی مدنظر قرار خواهد گرفتتغذیه نامناسب و فعالیت فیزیکی کم سلامت مردم را تهدید می کندمسئولیت آموزش پرستاری صرفا با دانشکده های پرستاری می باشد

معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد؛ ادغام آموزش علوم پزشکی در وزارت علوم غیرممکن است/ بودجه آموزش علوم پزشکی افزایش خواهد یافت

ادامه خبر

توسعه زیرساخت ها و منابع یکی از ضرورت های ارتقای آموزش علوم پزشکی است

ادامه خبر

قدرت حل مسئله و نوآوری در آموزش دانشجویان علوم پزشکی مدنظر قرار خواهد گرفت

ادامه خبر

تغذیه نامناسب و فعالیت فیزیکی کم سلامت مردم را تهدید می کند

ادامه خبر

مسئولیت آموزش پرستاری صرفا با دانشکده های پرستاری می باشد

ادامه خبر