مصوبات
- مصوبات نشستهاي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي
 
- مصوبات نشستهاي دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي
 
مصوبات نشست‌هاي دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي
 
مصوبات نشست‌هاي دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي
 
- مصوبات دبيرخانه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي 
 
مصوبات نشست‌هاي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 
 
- مصوبات اداره كل شاهد و ايثارگر