دبيران و مديران

آقای دکتر علی اکبر حقدوست

تلفن تماس:

معاون آموزشی 

 81452891 - 81452893

 

آقای دکتر حمید اکبری

تلفن تماس:

قائم مقام معاون آموزشی

 81452891 - 81452893

آقای دکتر امیراحمد اخوان

تلفن تماس:

معاون اجرایی معاونت

 81452919 - 81452923

 

خانم دكتر مرضیه مولوی نجومی

تلفن تماس:

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی

 81452467

 

آقای دکتر بهزاد هوشمند

تلفن تماس:

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

81452502

  

آقای دکتر اصغری

تلفن تماس:

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی

81452497

خانم دکتر معصومه جرجانی

تلفن تماس:

دبیر شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصصی

81452518

آقای دکتر سیدحسن امامی رضوی

تلفن تماس:

دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پرشکی

81452541

 

آقای دکتر محمدحسین آیتی

تلفن تماس:

دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

81452544


آقای دکتر سیدجلیل حسینی

تلفن تماس:

دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی

81452427

آقای دکتر عطاء اله پورعباسی

دبیر کمیته تحقیق و توسعه

آقای دکتر امیرحسین ضیائی

مشاور و رئیس شورای مشاوران

آقای دکتر سیدمنصور رضوی

مشاور معاون آموزشی در حوزه برنامه‌ریزی‌های آموزشی

 

آقای دکتر سعید عسگری

مشاور و قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی 

 

آقای دکتر محمد عبدالهی

مشاور در تحقق مرجعیت علمی 

آقای دکتر شهرام یزدانی

مشاور معاون آموزشی و عضو شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی 

 
آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری

مشاور معاون آموزشی در توسعه و گسترش اموزش علوم پزشکی

آقای دکتر شهرام يزداني

تلفن تماس:  

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

81452434


آقای دکتر جمشيد سلام زاده

تلفن تماس:   

سرپرست مرکز خدمات آموزشی

81452352


آقای دکتر محمد تاج فرد

تلفن تماس:   

مدیرکل شاهد و ایثارگر

81455751


آقای دكتر آبتين حيدرزاده

تلفن تماس:   

سرپرست مركزسنجش آموزش پزشکی

66582521


آقای دکتر اسماعیل ایدنی

تلفن تماس:  

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

66582281

آقای دکتر سیدعلی حسینی

تلفن تماس:

رئیس مرکز امور هیئت علمی

81452309

   
   
   
آدرس: شهرک قدس، میدان صنعت، بین فلامک و زرافشان ، ستاد مرکزی وزارت بهداشت