برنامه ریزی برای گسترش اجرای راهنماهای بالینی در کشور متن تسلیت معاون آموزشی وزارت بهداشت به مناسبت درگذشت دکتر محمدمهدی اصفهانیبازدید معاون آموزشی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی مجازی فراخوان شرکت در هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهریدیدار نوروزی وزیر بهداشت با مدیران و کارکنان معاونت آموزشی

برنامه ریزی برای گسترش اجرای راهنماهای بالینی در کشور

ادامه خبر

متن تسلیت معاون آموزشی وزارت بهداشت به مناسبت درگذشت دکتر محمدمهدی اصفهانی

ادامه خبر

بازدید معاون آموزشی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی مجازی

ادامه خبر

فراخوان شرکت در هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری

ادامه خبر

دیدار نوروزی وزیر بهداشت با مدیران و کارکنان معاونت آموزشی

ادامه خبر