شرایط انتقال از خارج به داخل تغییر نکرده است/ تسهیلات برای افرادی است که قبل از تیرماه 97 مشغول به تحصیل شده انداطلاعیه های موسسات اعزام دانشجو مورد تایید وزارت بهداشت نیست/ افراد با معدل پایین به امید انتقال به داخل برای تحصیل در خارج از کشور اقدام نکننداسامی برگزیدگان دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشورپذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در سال تحصیلی 98 -97جزئیات دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور تشریح شد

شرایط انتقال از خارج به داخل تغییر نکرده است/ تسهیلات برای افرادی است که قبل از تیرماه 97 مشغول به تحصیل شده اند

ادامه خبر

اطلاعیه های موسسات اعزام دانشجو مورد تایید وزارت بهداشت نیست/ افراد با معدل پایین به امید انتقال به داخل برای تحصیل در خارج از کشور اقدام نکنند

ادامه خبر

اسامی برگزیدگان دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

ادامه خبر

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در سال تحصیلی 98 -97

ادامه خبر

جزئیات دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور تشریح شد

ادامه خبر