بازنگری کلی کریکولوم دوره دکتری دندانپزشکی تدوین و جهت بررسی به شورای عالی برنامه ریزی ارجاع شده استجایزه ملی ایثار به دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی گروه علوم پزشکی اهدا خواهد شدمعاون آموزشی وزارت بهداشت از دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بازدید کرد نشست کلان منطقه 9 آمایشی با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت برگزار شدماموریت گرایی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور هویتی نوین بخشیده است

بازنگری کلی کریکولوم دوره دکتری دندانپزشکی تدوین و جهت بررسی به شورای عالی برنامه ریزی ارجاع شده است

ادامه خبر

جایزه ملی ایثار به دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی گروه علوم پزشکی اهدا خواهد شد

ادامه خبر

معاون آموزشی وزارت بهداشت از دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بازدید کرد

ادامه خبر

نشست کلان منطقه 9 آمایشی با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت برگزار شد

ادامه خبر

ماموریت گرایی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور هویتی نوین بخشیده است

ادامه خبر