اجرای آمایش سرزمینی همراه با ارتقای نقاط سرآمدی در دانشگاههای علوم پزشکی طی 40 سال گذشته در تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی خودکفا شده ایم/ عزیمت دانشجویان به خارج از کشور با رشد آموزش های تخصصی کاهش یافته استاستراتژی 4 گانه  دبیرخانه کمیسیون انجمن های گروه علوم پزشکی اعلام شدتوسعه آموزش مجازی به معنای تعطیلی کلاس های درس نیست، هدف این است که از ظرفیت تمامی اعضای هیات علمی در کل کشور استفاده شوددومین نشست شورای عالی آموزش مجازی برگزار شد

اجرای آمایش سرزمینی همراه با ارتقای نقاط سرآمدی در دانشگاههای علوم پزشکی

ادامه خبر

طی 40 سال گذشته در تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی خودکفا شده ایم/ عزیمت دانشجویان به خارج از کشور با رشد آموزش های تخصصی کاهش یافته است

ادامه خبر

استراتژی 4 گانه دبیرخانه کمیسیون انجمن های گروه علوم پزشکی اعلام شد

ادامه خبر

توسعه آموزش مجازی به معنای تعطیلی کلاس های درس نیست، هدف این است که از ظرفیت تمامی اعضای هیات علمی در کل کشور استفاده شود

ادامه خبر

دومین نشست شورای عالی آموزش مجازی برگزار شد

ادامه خبر