انتصاب دکتر جمشید سلام زاده به عنوان سرپرست مرکز خدمات آموزشیعضو شورای مشاوران و مسئول روابط عمومی معاونت آموزشی منصوب شدآیا آتش زدن منابع علمی نشان بی خبری نیست؟آزمون كتبي سي و هفتمين دوره  پذيرش دستيار فوق تخصصي برگزار شدهمگرایی علوم یک اصل مهم در توسعه علمی کشور است

انتصاب دکتر جمشید سلام زاده به عنوان سرپرست مرکز خدمات آموزشی

ادامه خبر

عضو شورای مشاوران و مسئول روابط عمومی معاونت آموزشی منصوب شد

ادامه خبر

آیا آتش زدن منابع علمی نشان بی خبری نیست؟

ادامه خبر

آزمون كتبي سي و هفتمين دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي برگزار شد

ادامه خبر

همگرایی علوم یک اصل مهم در توسعه علمی کشور است

ادامه خبر