وزارت بهداشت تخلفات احتمالی در زمینه پذیرش دانشجو در دانشگاههای علوم پزشکی را به طور جدی پیگیری می کندبر الگوبرداری سایر کشورهای منطقه از تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران در برنامه ریزی برای کنترل بیماری های غیرواگیر تاکید شد تربیت نیروی انسانی حوزه سلامت بر مبنای نیازهای واقعی کشور توسعه می یابدآغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای جلب مشارکت دانشجویان در تحول آموزش علوم پزشکی استانتصاب دکتر محمد حسین آیتی به عنوان دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

وزارت بهداشت تخلفات احتمالی در زمینه پذیرش دانشجو در دانشگاههای علوم پزشکی را به طور جدی پیگیری می کند

ادامه خبر

بر الگوبرداری سایر کشورهای منطقه از تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران در برنامه ریزی برای کنترل بیماری های غیرواگیر تاکید شد

ادامه خبر

تربیت نیروی انسانی حوزه سلامت بر مبنای نیازهای واقعی کشور توسعه می یابد

ادامه خبر

آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای جلب مشارکت دانشجویان در تحول آموزش علوم پزشکی است

ادامه خبر

انتصاب دکتر محمد حسین آیتی به عنوان دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

ادامه خبر