حرکت ملی در مسیر ارتقای پاسخگویی در آموزش علوم پزشکی دکتر لاریجانی: آمایش سرزمینی فرصتی استثنایی برای گسترش و ساماندهی آموزش علوم پزشکی کشور است گزارش تصویری چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در سال جاری نقشه همکاری های علمی مشترک ایران و ژاپن در دست تدوین استبرگزاری چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی/  گزارش اقدامات صورت گرفته در جهت  اجرای ماموریت های واسپاری شده به دانشگاه ها در راستای اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

حرکت ملی در مسیر ارتقای پاسخگویی در آموزش علوم پزشکی

ادامه خبر

دکتر لاریجانی: آمایش سرزمینی فرصتی استثنایی برای گسترش و ساماندهی آموزش علوم پزشکی کشور است

ادامه خبر

گزارش تصویری چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در سال جاری

ادامه خبر

نقشه همکاری های علمی مشترک ایران و ژاپن در دست تدوین است

ادامه خبر

برگزاری چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی/ گزارش اقدامات صورت گرفته در جهت اجرای ماموریت های واسپاری شده به دانشگاه ها در راستای اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ادامه خبر