گزارش تصویری بازدید وزیر بهداشت از غرفه های دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشوربومی سازی کوریکولوم های آموزش علوم پزشکی/ بازنگری ماموریت های مناطق آمایشی در سال جدید  سال 95 فرصتی برای گسترش تعامل در راستای تحول در آموزش علوم پرشکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور استدکتر لاریجانی: نظام سلامت امسال وارد فاز استقرار و تثبیت برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی شده استوزیر بهداشت: مردم کشور از اثرات تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بهره مند خواهند شد

گزارش تصویری بازدید وزیر بهداشت از غرفه های دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

ادامه خبر

بومی سازی کوریکولوم های آموزش علوم پزشکی/ بازنگری ماموریت های مناطق آمایشی در سال جدید

ادامه خبر

سال 95 فرصتی برای گسترش تعامل در راستای تحول در آموزش علوم پرشکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور است

ادامه خبر

دکتر لاریجانی: نظام سلامت امسال وارد فاز استقرار و تثبیت برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی شده است

ادامه خبر

وزیر بهداشت: مردم کشور از اثرات تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بهره مند خواهند شد

ادامه خبر