اولین دانشگاه خارجی کشور عراق در حوزه علوم پزشکی توسط وزارت بهداشت ایران تاسیس می شودکارگاه مجازی سامانه آتنا اول مردادماه برگزار می شوددعوت از کلیه صاحبنظران کشور برای همفکری و مشارکت در تدوین سند ملی سازماندهی خدمات آزمایشگاهیاخلاق، منطق و گفتگو راه دستیابی به نظام جامع علوم آزمایشگاهیارتقای کیفیت مراقبتهاى پرستاری کشور با استفاده از امكانات وفضاى بیمارستان هادر آموزش/ دانشکده های پرستاری مسئول ومتولى آموزش پرستاری هستند

اولین دانشگاه خارجی کشور عراق در حوزه علوم پزشکی توسط وزارت بهداشت ایران تاسیس می شود

ادامه خبر

کارگاه مجازی سامانه آتنا اول مردادماه برگزار می شود

ادامه خبر

دعوت از کلیه صاحبنظران کشور برای همفکری و مشارکت در تدوین سند ملی سازماندهی خدمات آزمایشگاهی

ادامه خبر

اخلاق، منطق و گفتگو راه دستیابی به نظام جامع علوم آزمایشگاهی

ادامه خبر

ارتقای کیفیت مراقبتهاى پرستاری کشور با استفاده از امكانات وفضاى بیمارستان هادر آموزش/ دانشکده های پرستاری مسئول ومتولى آموزش پرستاری هستند

ادامه خبر