دوره های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مجازی دوره های مهارتی است و منجر به مدرک تحصیلی نمی شودانتصاب دکتر باقر لاریجانی به عنوان رئیس بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهریهیچ تغییری در استاندارد های انتقال دانشجو از خارج به داخل ایجاد نشده/ افراد به شایعات در این زمینه توجه نکننداعتلای آموزش علوم پزشکی مستلزم همراهی مسئولین دانشگاهی و مشارکت اعضای هیات علمی استحدود 9 درصد هزینه های بهداشتی کشور هزینه بیماری دیابت است/کلینیک‌های تخصصی دیابت با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور راه اندازی می شود

دوره های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مجازی دوره های مهارتی است و منجر به مدرک تحصیلی نمی شود

ادامه خبر

انتصاب دکتر باقر لاریجانی به عنوان رئیس بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

ادامه خبر

هیچ تغییری در استاندارد های انتقال دانشجو از خارج به داخل ایجاد نشده/ افراد به شایعات در این زمینه توجه نکنند

ادامه خبر

اعتلای آموزش علوم پزشکی مستلزم همراهی مسئولین دانشگاهی و مشارکت اعضای هیات علمی است

ادامه خبر

حدود 9 درصد هزینه های بهداشتی کشور هزینه بیماری دیابت است/کلینیک‌های تخصصی دیابت با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور راه اندازی می شود

ادامه خبر