بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 27 تا 29 فروردین 1399 برگزار می شودشرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98 علوم پزشکی تنها برای داوطلبان دارای شرایط قانونی مجاز استآغاز فرآیند انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی جهت نیمسال دوم 99-98 از 20 آبان ماه  رعایت استانداردهای برنامه اعتباربخشی مستلزم ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی عمومی می باشدآشنایی دانشجویان با ارزش های دفاع مقدس، یکی از راهکارهای توسعه اخلاق و معنویت در آموزش علوم پزشکی است

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 27 تا 29 فروردین 1399 برگزار می شود

ادامه خبر

شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98 علوم پزشکی تنها برای داوطلبان دارای شرایط قانونی مجاز است

ادامه خبر

آغاز فرآیند انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی جهت نیمسال دوم 99-98 از 20 آبان ماه

ادامه خبر

رعایت استانداردهای برنامه اعتباربخشی مستلزم ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی عمومی می باشد

ادامه خبر

آشنایی دانشجویان با ارزش های دفاع مقدس، یکی از راهکارهای توسعه اخلاق و معنویت در آموزش علوم پزشکی است

ادامه خبر