مهلت ثبت نام دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تمدید شدتوانمندسازی پزشکان عمومی متناسب با استانداردهای بین المللی و نیازهای کشور انجام می شودسند برآورد نیروی انسانی نظام سلامت به منظور توسعه متوازن مناطق آمایشی کشور تدوین می شودبسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اولین تجربه آینده نگاری در حوزه آموزش عالی سلامتثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی تا 12 اسفند ادامه دارد

مهلت ثبت نام دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تمدید شد

ادامه خبر

توانمندسازی پزشکان عمومی متناسب با استانداردهای بین المللی و نیازهای کشور انجام می شود

ادامه خبر

سند برآورد نیروی انسانی نظام سلامت به منظور توسعه متوازن مناطق آمایشی کشور تدوین می شود

ادامه خبر

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اولین تجربه آینده نگاری در حوزه آموزش عالی سلامت

ادامه خبر

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی تا 12 اسفند ادامه دارد

ادامه خبر