آغاز ثبت نام آزمون دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشورماموریت گرایی و پیاده سازی آمایش سرزمینی 2 اقدام مهم در حوزه آموزش علوم پزشکی کشور استتدوین و اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با مشارکت همه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی صورت گرفتآدرس سایت جدید مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی از فردا آغاز می شود

آغاز ثبت نام آزمون دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

ادامه خبر

ماموریت گرایی و پیاده سازی آمایش سرزمینی 2 اقدام مهم در حوزه آموزش علوم پزشکی کشور است

ادامه خبر

تدوین و اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با مشارکت همه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی صورت گرفت

ادامه خبر

آدرس سایت جدید مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان

ادامه خبر

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی از فردا آغاز می شود

ادامه خبر