تشکیل شورای آموزش پدافند غیرعامل در حوزه سلامت با همکاری سازمان پدافند غیرعامل و کارگروه آموزش و اطلاع رسانی در آینده نزدیکبهره برداری همزمان از سامانه های آتنا و برنامه عملیاتی برای رصد همه جانبه بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیرصد عملکرد دانشگاهها در مسیر تحول به منظور ارتقای آموزش علوم پزشکی استپذیرش 361 نفر در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به پایگاه ESI

تشکیل شورای آموزش پدافند غیرعامل در حوزه سلامت با همکاری سازمان پدافند غیرعامل و کارگروه آموزش و اطلاع رسانی در آینده نزدیک

ادامه خبر

بهره برداری همزمان از سامانه های آتنا و برنامه عملیاتی برای رصد همه جانبه بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ادامه خبر

رصد عملکرد دانشگاهها در مسیر تحول به منظور ارتقای آموزش علوم پزشکی است

ادامه خبر

پذیرش 361 نفر در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

ادامه خبر

اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به پایگاه ESI

ادامه خبر