علاقه برزیل به تقویت همکاری های مشترک با ایران ایران و اروگوئه، تفاهم نامه همکاریهای آموزشی، پژوهشی و دارویی امضا کردند مقامات سازمان جهانی بهداشت، ایران را پیشروترین کشور در پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معرفی کردند پیام رییس جمهور به کنفرانس جهانی پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر توسط نائب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر قرائت شدفراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی برای ارسال طرح های پژوهشی  تا 15 آبان تمدید شد

علاقه برزیل به تقویت همکاری های مشترک با ایران

ادامه خبر

ایران و اروگوئه، تفاهم نامه همکاریهای آموزشی، پژوهشی و دارویی امضا کردند

ادامه خبر

مقامات سازمان جهانی بهداشت، ایران را پیشروترین کشور در پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معرفی کردند

ادامه خبر

پیام رییس جمهور به کنفرانس جهانی پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر توسط نائب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر قرائت شد

ادامه خبر

فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی برای ارسال طرح های پژوهشی تا 15 آبان تمدید شد

ادامه خبر