دستاوردهای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نتیجه تلاش 3 ساله تمامی دست اندرکاران حوزه آموزش استمهلت ثبت نام دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تمدید شدتوانمندسازی پزشکان عمومی متناسب با استانداردهای بین المللی و نیازهای کشور انجام می شودسند برآورد نیروی انسانی نظام سلامت به منظور توسعه متوازن مناطق آمایشی کشور تدوین می شودبسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اولین تجربه آینده نگاری در حوزه آموزش عالی سلامت

دستاوردهای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نتیجه تلاش 3 ساله تمامی دست اندرکاران حوزه آموزش است

ادامه خبر

مهلت ثبت نام دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تمدید شد

ادامه خبر

توانمندسازی پزشکان عمومی متناسب با استانداردهای بین المللی و نیازهای کشور انجام می شود

ادامه خبر

سند برآورد نیروی انسانی نظام سلامت به منظور توسعه متوازن مناطق آمایشی کشور تدوین می شود

ادامه خبر

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اولین تجربه آینده نگاری در حوزه آموزش عالی سلامت

ادامه خبر