نقشه توسعه علمی مناطق آمایشی در 3 فاز طراحی می شودهمکاری وزارت بهداشت و مناطق آمایشی در ترسیم نقشه توسعه نیروی انسانی نظام سلامت کشورنقشه تربیت نیروی انسانی سلامت کشور در 5 ساله آینده ترسیم می شود/ نهادینه سازی فرهنگ آینده پژوهی در آموزش علوم پزشکیاجرای راهنماهای بالینی گامی در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت استفاده از توانمندیهای علمی و آموزشی کشور بلاروس بر اساس سند آمایش بین الملل صورت می گیرد

نقشه توسعه علمی مناطق آمایشی در 3 فاز طراحی می شود

ادامه خبر

همکاری وزارت بهداشت و مناطق آمایشی در ترسیم نقشه توسعه نیروی انسانی نظام سلامت کشور

ادامه خبر

نقشه تربیت نیروی انسانی سلامت کشور در 5 ساله آینده ترسیم می شود/ نهادینه سازی فرهنگ آینده پژوهی در آموزش علوم پزشکی

ادامه خبر

اجرای راهنماهای بالینی گامی در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت

ادامه خبر

استفاده از توانمندیهای علمی و آموزشی کشور بلاروس بر اساس سند آمایش بین الملل صورت می گیرد

ادامه خبر