مطالعات ملی برای پشتیبانی از سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در آموزش علوم پزشکی در دست پیگیری استرتبه اول آموزش داروسازی در تولید مقالات در بین رشته های پزشکیاجرای آمایش سرزمینی همراه با ارتقای نقاط سرآمدی در دانشگاههای علوم پزشکی طی 40 سال گذشته در تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی خودکفا شده ایم/ عزیمت دانشجویان به خارج از کشور با رشد آموزش های تخصصی کاهش یافته استاستراتژی 4 گانه  دبیرخانه کمیسیون انجمن های گروه علوم پزشکی اعلام شد

مطالعات ملی برای پشتیبانی از سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در آموزش علوم پزشکی در دست پیگیری است

ادامه خبر

رتبه اول آموزش داروسازی در تولید مقالات در بین رشته های پزشکی

ادامه خبر

اجرای آمایش سرزمینی همراه با ارتقای نقاط سرآمدی در دانشگاههای علوم پزشکی

ادامه خبر

طی 40 سال گذشته در تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی خودکفا شده ایم/ عزیمت دانشجویان به خارج از کشور با رشد آموزش های تخصصی کاهش یافته است

ادامه خبر

استراتژی 4 گانه دبیرخانه کمیسیون انجمن های گروه علوم پزشکی اعلام شد

ادامه خبر