دانشگاههای علوم پزشکی کشور در زمینه کنترل بیماری های غیرواگیر توانمند می شوندبا تصویب شورای گسترش نتایج اعتباربخشی موسسه ای دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی به دانشگاهها ابلاغ می شودسامانه انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی فردا مجددا فعال می شودمرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و مرکز ملی مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی افتتاح شدفراخوان عام طراحی سوالات آزمون های علوم پزشکی برای همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارسال شد

دانشگاههای علوم پزشکی کشور در زمینه کنترل بیماری های غیرواگیر توانمند می شوند

ادامه خبر

با تصویب شورای گسترش نتایج اعتباربخشی موسسه ای دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی به دانشگاهها ابلاغ می شود

ادامه خبر

سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی فردا مجددا فعال می شود

ادامه خبر

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و مرکز ملی مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی افتتاح شد

ادامه خبر

فراخوان عام طراحی سوالات آزمون های علوم پزشکی برای همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارسال شد

ادامه خبر