همگرایی علوم یک اصل مهم در توسعه علمی کشور است2 واحد درسی طب سنتی از بهمن ماه سال جاری برای رشته های پزشکی و برخی رشته های پیراپزشکی به صورت مجازی ارائه خواهد شداستراتژی معاونت آموزشی به همان شکل سابق و با قوت و قدرت بیشتر ادامه می یابد/ معاونین آموزشی دانشگاه ها هسته ی مرکزی استحکام بخشی به کلان مناطق آمایشی هستندجلب حداکثری مشارکت دانشگاهیان، بزرگترین سرمایه‌ی معاونت آموزشی استزمان برگزاری چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

همگرایی علوم یک اصل مهم در توسعه علمی کشور است

ادامه خبر

2 واحد درسی طب سنتی از بهمن ماه سال جاری برای رشته های پزشکی و برخی رشته های پیراپزشکی به صورت مجازی ارائه خواهد شد

ادامه خبر

استراتژی معاونت آموزشی به همان شکل سابق و با قوت و قدرت بیشتر ادامه می یابد/ معاونین آموزشی دانشگاه ها هسته ی مرکزی استحکام بخشی به کلان مناطق آمایشی هستند

ادامه خبر

جلب حداکثری مشارکت دانشگاهیان، بزرگترین سرمایه‌ی معاونت آموزشی است

ادامه خبر

زمان برگزاری چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

ادامه خبر