مهلت ثبت نام و ویرایش در سامانه انتقال و میهمانی تمدید شدمشارکت مناطق آمایشی برای تدوین کتب مرجع گروه پزشکی با اولویت های ملی اطلاعیه درخصوص دوره آموزش نظامی سربازان عضو ماده یک هیات علمیاطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص مسائل مرتبط با سهمیه های مورد پذیرش در آزمونهای ورودی رشته های تخصصی علوم پزشکی جزئیات آزمون ورودی دستیاری دندانپزشکی اعلام شد

مهلت ثبت نام و ویرایش در سامانه انتقال و میهمانی تمدید شد

ادامه خبر

مشارکت مناطق آمایشی برای تدوین کتب مرجع گروه پزشکی با اولویت های ملی

ادامه خبر

اطلاعیه درخصوص دوره آموزش نظامی سربازان عضو ماده یک هیات علمی

ادامه خبر

اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص مسائل مرتبط با سهمیه های مورد پذیرش در آزمونهای ورودی رشته های تخصصی علوم پزشکی

ادامه خبر

جزئیات آزمون ورودی دستیاری دندانپزشکی اعلام شد

ادامه خبر