جایزه ملی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو به سامانه نوید اعطا شدتوجه ویژه به شعار پیشگیری و کنترل فشارخون بالا در دومین مجمع ملی سلامتتامین نیازهای جامعه مبنای اصلی توسعه رشته های علوم پزشکی استشرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی بالینی تغییر وضعیت رشته جراحی عروق  از رشته فوق تخصصی به دوره فلوشیپ/ تبدیل رشته تخصصی طب سالمندان به دوره فلوشیپ

جایزه ملی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو به سامانه نوید اعطا شد

ادامه خبر

توجه ویژه به شعار پیشگیری و کنترل فشارخون بالا در دومین مجمع ملی سلامت

ادامه خبر

تامین نیازهای جامعه مبنای اصلی توسعه رشته های علوم پزشکی است

ادامه خبر

شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی بالینی

ادامه خبر

تغییر وضعیت رشته جراحی عروق از رشته فوق تخصصی به دوره فلوشیپ/ تبدیل رشته تخصصی طب سالمندان به دوره فلوشیپ

ادامه خبر