اطلاعیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخصوص دوره تکمیلی PhD آزمایشگاهکمیته های اخلاق در آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تشکیل می شودمسیر کارآفرینی برای استعدادهای درخشان علوم پزشکی فراهم شد آماده سازی استعدادهای درخشان برای حضور در عرصه های مدیریتی نظام سلامت کشور  دانشکده های پرستاری متولی تربیت دانشجوی پرستاری هستند/ از ظرفیت بیمارستان ها به عنوان عرصه ای برای آموزش های بالینی استفاده می شود

اطلاعیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخصوص دوره تکمیلی PhD آزمایشگاه

ادامه خبر

کمیته های اخلاق در آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تشکیل می شود

ادامه خبر

مسیر کارآفرینی برای استعدادهای درخشان علوم پزشکی فراهم شد

ادامه خبر

آماده سازی استعدادهای درخشان برای حضور در عرصه های مدیریتی نظام سلامت کشور

ادامه خبر

دانشکده های پرستاری متولی تربیت دانشجوی پرستاری هستند/ از ظرفیت بیمارستان ها به عنوان عرصه ای برای آموزش های بالینی استفاده می شود

ادامه خبر