انتشار شماره بهار مجله طب و تزکیه: مستندسازی برخی تجربیات در زمینه اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیارتقای اخلاق و تعهد حرفه ای از اولویت های آموزش علوم پزشکی کشور استانتخاب ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیرکلیه موسسات آموزشی حوزه پزشکی مورد اعتباربخشی ملی قرار گرفتنه اندبهره برداری از تجربیات معاونین آموزشی ادوار گنجی گرانبها برای ارتقای آموزش علوم پزشکی کشور

انتشار شماره بهار مجله طب و تزکیه: مستندسازی برخی تجربیات در زمینه اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ادامه خبر

ارتقای اخلاق و تعهد حرفه ای از اولویت های آموزش علوم پزشکی کشور است

ادامه خبر

انتخاب ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

ادامه خبر

کلیه موسسات آموزشی حوزه پزشکی مورد اعتباربخشی ملی قرار گرفتنه اند

ادامه خبر

بهره برداری از تجربیات معاونین آموزشی ادوار گنجی گرانبها برای ارتقای آموزش علوم پزشکی کشور

ادامه خبر